Д Е К Л А Р А Ц И Я

На Временното Ръководно Тяло на Българския Земеделски Народен Съюз в чужбина

 

Временното Ръководно Тяло на БЗНС в чужбина, в заседанията си от 24 февруари, 10 и 12 март 1952 г., след като разгледа всички въпроси свързани с организацията ни и народо-освободителното дело, реши с единодушие:

1. Намира, че провежданата до сега дейност от Главния Секретар на БЗНС г. д-р Г. М. Димитров в Международния Селски Съюз отговоря напълно на идейните позиции на БЗНС.

2. Въприема като напълно отговаряща на народо-освободителното дело, провежданата от Председателя на БНК Дейност в Българския Национален Комитет Свободна и Независима България. Следваната от него линия по отношение на другите обществени групи, вътре н вън от БНК, е единствено отговаряща на националните интереси на българския народ.

3. Пожелава да продължи със същата твърдост и последователност каузата на българския народ, на българското селячество и на общото народно дело.

4. Временното Ръководно Тяло на БЗНС в чужбина оттегля доверието си от онези представители на БЗНС в БНК, които с дейността си са се отклонили от програмата на БНК и са влезли в разрез с устава на БЗНС и подписаната от тях декларация на Временното Ръководно Тяло на БЗНС.

5. Гласува пълно доверие на Главния Секретар на БЗНС да ръководи народоосвободителното дело в духа на борбата, която води българският народ.

6. Временното Ръководно Тяло на БЗНС заявява, че Българският Земеделски Народен Съюз ще продължи и в бъдеще пълното си сътрудничество и подкрепа на Българския Национален Комитет, в духа и рамките на неговата програма, в обсега на сътрудничеството с истинските демократични организации и техните представители.

Да живее Българския Земеделски Народен Съюз!

Да живее Българския  Национален  Комитет!

Да живее международната селска солидарност чрез Международния Селски Съюз!

ПОДПИСАЛИ:

Ценко БАРЕВ                     Емил АНТОНОВ                   Ангел ПАНДЕВ

Слави НЕЙКОВ                   Йордан ПИНАЛСКИ          Кръстю ЗАРЕВ

Вълчо ВАНГЕЛОВ              Йордан РАЙЧЕВ                 Лозю х. ДИМИТРОВ

Димитър КРЪСТЕВ            Георги КОЛЕВ

Страти СКЕРЛЕВ               Иван БАРЕВ