ПРОЕКТ НА БЗНС ЗА КОНСТИТУЦИЯ

Изготвен от парламентарната група на БЗНС и предложен във Великото Народно Събрание от Никола Д. Петков

Глава 1

ОСНОВНИ НАЧАЛА

 

 

Чл.1 България е народна република с демократично парламентарно управление.

Чл.2 Народна република България е свободна държава, независима и неделима национална общност и се управлява по конституцията и издадените според нейните предписания закони.

Чл.З Цялата власт произтича от народа и принадлежи на народа. Никаква част от народа и никое лице не може да си присвои упражнението й.

Властта на органите, учредени от конституцията, се упражнява по реда установен от нея. Случаите, в които става допитване до народа, са предвидени в конституцията, а редът - в закон.

Чл.4 Изменението на територията на Народната република България по каквато и да е причина, както и сключването на договори за федеративни и конфедеративни връзки с други държави, може да стане само по решение на Великото народно събрание.

Чл.5 Територията на Народна република България административно се дели на окръзи, околии и общини.

Особен закон ще се изработи за това административно деление върху началата на самоуправлението (Ръкоплескания от опозицията).

Чл.6 Изпълнителната власт е поверена на правителството и се упражнява под върховния надзор на председателя на републиката, от Министерския съвет и от надлежния министър, според постановленията на конституцията.

Чл.7 Законодателната власт се упражнява от Народното събрание. Законодателната инициатива принадлежи на правителството и Народното събрание.

Чл.8 Съдебната власт е независима и във всичката нейна ширина се упражнява от съдилищата, установени със закон. Те издават своите присъди, решения и постановления в името на Народна република България.

Чл.9 Конституцията се прилага цялостно върху територията на Народна република България. Тя не може да бъде отменявана нито изцяло, нито отчасти.

 

Глава 2

ВЪРХОВНА ВЛАСТ

 

Чл.10 Върховната власт принадлежи на народа и се осъществява чрез допитване   до народа и чрез избори за народни представители със свободно, всеобщо, равно,  пряко и тайно гласоподаване.

Чл.11 Органи на върховната  власт  са:

а. Председател на  републиката

б. Народно събрание

в. Велико народно събрание

г.  Министерски съвет

д.  Съдилища

 

Глава  З

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  РЕПУБЛИКАТА

 

Чл.12 Председателят на републиката представлява държавата във всички случаи, предвидени в конституцията и законите.

Чл.13 Председателят на републиката сеизбира от Великото народно събрание с тайно гласоподаване и с мнозинство от две-трети от всички членове на Събранието. Ако при това първо гласуване не се получи необходимото мнозинство, то се повтаря и се счита за избран получилият повече от половината от гласовете на всички членове на Великото народно събрание.

За председател на републиката може да бъде избран всеки български гражданин, който е избран за народен представител.

Чл.14 Председателят на републиката се избира за пет години. Той изпълнява длъжността си, докато се избере нов председател.

Председателят на републиката може да бъде преизбран само един път.

Чл.15 Председателят на републиката преди да встъпи в длъжност полага пред Великото народно събрание следната клетва:

"Заклевам се в името на Народна република България да спазвам точно конституцията и законите в страната и при всичките си действия да се ръководя от интересите на народа.

Заклех се!"

Чл.16 Председателят  на  републиката:

а. Свиква Народното събрание и открива сесиите по доклада на Министерския съвет най-късно тридесет дни от произвеждане на избора.

б. Насрочва изборите за Народно и Велико народно събрание по доклада на Министерския съвет.

в. Назначава и уволнява министър-председателя и по негово предложение назначава и уволнява министрите.

г. Подписва приетите от Народното събрание закони заедно с надлежния министър.

д. Упражнява общ надзор над дейността на всички министри като изисква и приема доклади и в случай на несъгласие с тях препраща разпорежданията на отделните министри за ново разрешаване от  Министерския  съвет.

е. Раздава ордени и други почетни знаци и отличия, съгласно особените закони.

ж.   Разпуска  Народното събрание.

Чл.17 Председателят представлява републиката в международните отношения и по представление на Министерски съвет назначава и уволнява пълномощните министри, извънредните пратеници и консулите в чуждите страни и приема акредитираните към него чужди дипломатически представителства.

Той сключва договори с другите държави, които имат сила, след като се одобрят от Народното събрание.

Чл.18 Председателят на републиката обявява война и сключва мир само след предварително решение на Народното събрание.

Той назначава главнокомандуващ на войската по представление на Министерския съвет и със съгласие на Народното събрание.

Чл.19 По доклада на Министерски съвет и под негова обща отговорност председателят на републиката обявява обща или частична мобилизация и военно положение, но само за да бъде отблъснато нападение срещу държавата или поради наложило се неотложно изпълнение на международни задължения и то само когато Народното събрание е във ваканция или разпуснато, или поради извънредни причини не може да се събере на заседание.

Председателят на републиката в такъв случай взема всички мерки и разпорежда да се свика веднага Народното събрание, за да потвърди или отмени мобилизацията или военното положение.

Чл.20 Председателят на републиката упражнява правото на пълно или частично помилване и може да заменява наложените от съдилищата наказания съгласно реда, установен от закона.

Чл.21 За да бъде действителен всеки официален документ, подписан от председателя на републиката, трябва да бъде приподписан от всичките министри, или само от надлежния министър.

Чл.22 В случай на смърт, на подаване на оставка на председателя на републиката или на невъзможност да изпълнява длъжността си, поради болест или отсъствие от страната, до избор на нов председател или до отстраняване на невъзможността да изпълнява функциите си, длъжността му се изпълнява от първия председател на Върховния касационен съд.

Чл. 23 Председателят на републиката не може да бъде задържан и срещу него не може да бъде възбуждано преследване, докато изпълнява длъжността си.

Чл.24 За всяко действие, с което нарушава конституцията, председателят на републиката отговаря наказателно пред Конституционния съд. Съдът се състои от: първия председател на Върховния касационен съд, като председател, и членове председателите на отделения при същия и толкова съдебни заседатели, избрани от Народното събрание. Обвинението се възбужда по решение на последното с мнозинство от две-трети на всички народни представители.

За извършено престъпление наказанията са: временен или доживотен строг тъмничен затвор с лишение от граждански и политически права.

 

Гла ва 4

ПРАВИТЕЛСТВО

 

Чл.25 Правителството се състои от председателя, подпредседателя на Министерския съвет и министрите.

Министър-председателят и подпредседателите на Министерския съвет могат да бъдат и министри без портфейл.

Министерствата са: 1.Министерство на външните работи и вероизповеданията, 2.Министерство на вътрешните работи, 3. Министерство на народната просвета, 4.Министерство на финансите, 5. Министерство на правосъдието, 6. Министерство на народната отбрана, 7. Министерство на търговията и промишлеността, 8. Министерство на земеделието и държавните имоти, 9. Министерство на обществените сгради, пътищата и благоустройството, 10. Министерство на железниците, пощите и телеграфите, 11.Министерство на народното здраве, и 12. Министерство на социалните грижи и труда.

Чл.2б Министър-председателят се назначава от председателя на републиката с одобрение на Народното събрание.

Чл.27 Министър-председателят посочва министрите, които се назначават от председателя на републиката. Тяхното назначение също трябва да получи одобрението на Народното събрание.

Министрите могат и да не бъдат народни представители.

Чл.28 Министър-председателят представлява правителството и излага неговата програма пред Народното събрание, което му дава или отказва доверие.

За тая цел Народното събрание трябва да бъде свикано на заседание най-късно три дни след съставянето на новото правителство.

Чл.29 Министър-председателят и министрите полагат пред Народното събрание следната клетва:

"Кълна се в името на народа и Народната република България, че ще им служа предано и всеотдайно, че в своята дейност като министър, ще имам пред очи само общонародните и държавни интереси, че ще спазвам строго законите на Народната република и ще полагам всички усилия за защита на свободата и независимостта на отечеството. Заклех се."

Чл.30 Правителството ръководи управлението на държавата и неговите клонове, взема мерки за осъществяване на общия стопански план и на държавния бюджет и бди за изпълнението на законите. Правителството издава, в рамките на действуващите закони, правилници, наредби и постановления и извършва всички административни действия.

Чл.31 Войската се намира под върховното ръководство и надзор на председателя на републиката и Министерския съвет.

Чл.32 Министрите са съвкупно и солидарно отговорни пред Народното събрание за общата политика на правителството и поотделно за своите лични действия в управлението.

Чл.33 Всеки народен представители има право да отправи питания и запитвания до правителството или членовете му; последните са длъжни да отговорят в срока, предвиден в правилника за вътрешния ред на Народното събрание.

Чл.34 Министър-председателят може по своя инициатива или по решение на Министерския съвет да поставя пред Народното събрание въпрос на доверие към правителството. Въпрос на доверие може да се поставя и чрез запитване от всеки народен представител.

Чл.35 Решението за гласуване недоверие на правителството се взима с мнозинство на повече от            половината на всичките народни представители.

Въпросът за недоверие се поставя на гласуване най-малко два дена след приключване на разискванията.

Чл. 36 Гласуването недоверие на правителството има за последица слагане оставката му, а гласуване недоверие на отделен министър има за последица излизането му от правителството.

Чл. 37 Министрите отговарят за престъпленията, извършени от тях при изпълнение
на длъжността си.

Възбуждане на наказателно преследване става само по решение на Народното събрание с мнозинство повече от половината от всички народни представители.

Следствието се води от комисии от шест народни представители, посочени от Народното събрание, един от които се избира за държавен обвинител.

Чл.38 Привлечените под наказателна отговорност министри се съдят от държавен съд, който се състои от: първия председател на Върховния касационен съд като председател, и членове: пет съдии, избрани от Народното събрание. Държавният съд сам си изработва правилата на съдопроизводството. Осъденият министър може да бъде помилван само от Народното събрание.

Чл.39 Длъжностните лица полагат клетва за вярност към Народната република. Те отговарят за виновни действия по служба съобразно с действуващите закони наказателно, граждански и дисциплинарно.

 

Глава   5

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

 

Чл.40 Народното събрание се избира за четири години. То се състои от народни представители, избрани от народа по един на 25.000 жители.

Чл.41 Изборите се извършват по избирателен закон  със свободно, всеобщо,    равно,  пряко и тайно гласоподаване при пропорционално пресмятане на получените гласове.

Гласоподаването става само с установената в избирателния закон избирателна книжка, издадена от общината по местожителството на избирателя, и то в самото местожителство.

Председатели на изборни бюра при избиране на Обикновено и Великото народно събрание може да бъдат само съдии и адвокати.

Чл.42 Избиратели са български граждани без разлика на пол, народност, вероизповедание, образование, занятие, имотно състояние, обществено положение и произхождение, навършили 19 години до три месеца преди произвеждане на избора, по избирателни списъци, окончателно приключени два месеца преди произвеждане избора.

Избираеми са всички избиратели, навършили 25~годишна възраст.    

Поставените под запрещение и лишение от граждански и политически права не могат да бъдат избиратели и избираеми.

Лица,които заемат държавна и общинска служба, освен министрите и професорите, за да бъдат избирани, трябва да подадат оставка и да напуснат службата най-късно 10 дни след определяне деня на изборите.

Чл.43 Народните представители представляват не само своите избиратели, но и целия народ.

Народните представители имат пълна свобода, според собственото си убеждение и съвест, да обсъждат всички въпроси, засягащи народа и републиката.

Чл.44 Народното събрание заседава от 15 ноември до 15 април. То само изработва правилника за вътрешния си ред, определя своята работа и ваканцията си.

При нужда председателят на републиката, по доклада на Министерския съвет, може да свика Народното събрание във всяко време на извънредна сесия.

Чл.45 Веднага след откриването си Народното събрание, под председателството на най-стария народен представител, избира с тайно гласоподаване и с мнозинство от всички народни представители бюрото на Народното събрание.

След като се избере бюрото на Народното събрание, народните представители полагат следната клетва:

"Кълна се в името на народа и Народна република България да пазя и да браня конституцията и при изпълнение на дълга си в това Събрание, по разум и съвест, ще имам пред очи само общото благо на народа и отечеството. Заклех се."

Чл.46  Народното събрание:

Разглежда и гласува законите. Това си право то не може никому да прехвърли.

Решава за свикване на Великото народно събрание, определя деня на изборите за него и дневния му ред.

Решава допитване до народа и определя деня на произвеждането му.

Обсъжда и гласува стопанския план на държавата.

Решава и одобрява сключените       от правителството междудържавни и търговски договори.

Одобрява назначението на министрите от председателя на републиката и изказва недоверие на министрите.

Решава за политическата и законодателна отговорност на министрите и ги предава на съд.

Избира първите председатели на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, от апелативните съдилища и измежду изтъкнатите членове на адвокатската колегия, с най-малко 20-годишна съдийска служба или адвокатска дейност.

Дава  амнистия.

Опрощава или  намалява несъбрани данъци  и изостанали   взимания на държавата.

Чл.47 Без предварително съгласие на Народното събрание не може да бъде обявена война и да се сключи мир.

Народното събрание решава да се обяви обща или частична мобилизация и да се обяви военно положение в страната или в част от нея, поради интерес на народната отбрана или обществения ред.

За задълженията на гражданите и за правата на длъжностните лица при военно положение се изработва особен закон.

Чл.48 Народното събрание единствено се произнася за правилността на изборите за народни представители. То проверява и утвърждава изборите най-късно в тримесечен срок от свикването му.

Чл.49 Законодателната инициатива принадлежи на правителството и на народните
представители.

Законопроектите, внесени от народните представители, трябва да бъдат подписани най-малко от една десета от всички народни представители.

Чл.50 Народното събрание може да заседава, ако присъствуват повече от половината народни представители. То взема решенията си с обикновено мнозинство от присъствуващите народни представители, освен когато конституцията изисква друго мнозинство.

Чл.51 Заседанията на Народното събрание са публични. Тайни заседания може да има само, когато то реши.

Чл. 52 Народното събрание може и е длъжно да прави анкети по всички въпроси чрез особени комисии, включващи представители на всички парламентарни групи пропорционално, ако една-пета от народните представители поискат това.

Всички органи на властта и частни лица са длъжни да дават сведения и да представят исканите от анкетните комисии книжа и документи.

Чл.53 Всеки член на Народното събрание изказва свободно своето мнение и гласува по свое убеждение и съвест.

Никой не може да иска от него сметка за изказаното мнение или да повдига за това срещу него преследване.

Народните представители пет дни преди откриването на заседанието и през всичкото време, докато трае мандатът им, не могат да бъдат задържани, затваряни и съдени без съгласието на Народното събрание, а ако то не заседава - без съгласието на неговото бюро, и то само в случаите, когато се обвиняват в престъпление, за което наказателният закон предвижда най-тежките наказания.

За  политически престъпления  народните представители не могат да бъдат      съдени (Ръкоплескания от опозицията),  задържани и затваряни, докато трае   мандатът   им   (Възраженияот мнозинството).

Чл.54 Народното събрание се разпуща след изтичане на мандата му или преди това, по решение на председателя на републиката, взето въз основа на доклад на Министерския съвет, но само в случай на война.

Най-късно след изтичане два месеца от разпущането и три месеца от прекратяване на военните действия трябва да се произведат нови избори.

Чл.55 Народните представители получават възнаграждения съгласно закона.

 

Глава  6

ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

 

Чл.56 Великото народно събрание се свиква, за да избере председател на републиката, да измени конституцията или територията на републиката, както и да реши сключването на договори за федеративни или конфедеративни връзки с други държави.

Чл.57 Великото народно събрание се състои от представители, избрани направо от народа. Числото на тия представители е равно на двойното число на представителите на обикновено Народно събрание, като се избират по двама души на всеки 25.000 жители.

Чл.58 Великото народно събрание разглежда само ония въпроси, за които е било свикано, и веднага се разпуща, щом привърши работата си.

Решенията      си за изменението на конституцията и на територията на републиката, както и решенията за сключване на договори за федеративни връзки с други държави Великото народно събрание взема с мнозинство от две-трети от всички народни представители.

Избирането на народни представители за Велико народно събрание става според избирателния закон.

По отношение на Великото народно събрание се прилагат и членове 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 53 и 55, отнасящи се до обикновеното Народно събрание.

 

Глава 7

ЗА ВЯРАТА

 

Чл.59 Народната вяра в републиката е православно-християнска от източно вероизповедание.

Всички вероизповедания са напълно свободни, стига изпълнението на техните обреди да не нарушава съществуващите закони.

По вероизповедни причини никой не може да се откаже от изпълнението на задълженията си по действуващите закони.

Чл.60 Църквата е отделена от държавата и се управлява съобразно със своя устав.

 

Глава 8

ЗА ЗАКОНИТЕ

 

Чл.61 Народната република се управлява точно според законите, които се издават и обнародват по начина, показан в конституцията.

Чл.62 Нито един закон не може да се издаде, допълни, измени или отмени, докато не се обсъди и приеме от Народното събрание в три четения.

Народното събрание тълкува истинския смисъл на законите.

Правилниците и наредбите, които издава правителството, не могат да противоречат, нито да допълват издадените закони.

Чл.63 Приетите от Народното събрание закони се представят на председателя на републиката за утвърждаване.

Чл.64 След като се утвърди от председателя на републиката   законът,  в пълния   му текст, се обнародва. С обнародването на  закона трябва да се каже, че той е редовно приет от Наоодното събоание

Никой закон няма сила и действие, докато не се обнародва.

Законът влиза в сила най-рано три дни след обнародването му.

Чл.65 Правителството взима потребните мерки и разпорежда да се постави всеки закон в действие. Всяко забавяне в това отношение влече наказателна отговорност на министрите.

Чл.66 Издаване на закон с обратна сила е забранено.

 

Глава 9

МЕСТНИ ОРГАНИ И ВЛАСТИ

 

Чл.67 Окръзите и общините се управляват върху началата на самоуправлението от избрани окръжни  и  общински  съвети.

Особен закон урежда устройството и избирането на съветите, а самите избори се извършват според член 41 от конституцията.

Избиратели и избираеми за окръжни и общински съветници са всички български граждани, съгласно чл.42 от конституцията.

 

Глава 10

СЪД И ПРОКУРАТУРА

 

Чл.68 Съдилищата и прокурорите при тях прилагат законите точно и еднакво към всички граждани. Съдиите и прокурорите са несменяеми и независими при правораздаването. (Ръкоплескания от опозицията).

Те произнасят присъдите и решенията си в името на Народна република България.

Несменяемостта на съдиите и прокурорите се урежда със закона за устройството на съдилищата.

Чл.69 В правораздаването участвуват и съдебни заседатели. Случаите и редът на това участие се определят от особен закон.

Чл.70 Върховният съдебен съвет представя за назначаване, повишаване и уволняване всички съдии и прокурори, съгласно закона за устройството на съдилищата.

Той се състои от шест члена, избрани от Народното събрание, двама члена посочени от председателя на републиката, един професор, избран от юридическия факултет при Софийския университет, трима представители на Съюза на съдиите и трима представители на Съюза на адвокатите.

Членовете на Върховния съдебен съвет се назначават с указ.

Министърът на Правосъдието е по право член и председател на Върховния съдебен съвет.

Чл.71 Устройството на съдилищата, условията за реда на назначаването на съдиите и прокурорите, тяхното повишение, преместване и уволнение се уреждат от закона за устройството на съдилищата.

Не  могат  да  се  създават  изключителни съдилища или следствени комисии под никакъв предлог и под каквото и да е наименование (Ръкоплескания от опозицията).

Чл.72 Върховният касационен съд в общо събрание на всичките си членове е компетентен да се произнася кой закон е противен на конституцията и да постановява неприлагането му (Ръкоплескания от опозицията).

Върховният касационен съд може да бъде сезиран с искане да се произнесе по алинея първа: от министъра на Правосъдието, от Върховния административен съд, от всяко отделение на Върховния касационен и Върховния административен съд, от отделенията на апелативните съдилища, от общите събрания на областните съдилища и от всеки пряко заинтересуван гражданин (Ръкоплескания от опозицията).

Чл.73 Учредява се съдебна милиция, която е в подчинение и разпореждане на министъра на Правосъдието.

Особен закон урежда нейните функции и задължения.

 

Глава 11

ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ИМОТИ

 

Чл.74 Държавните имоти принадлежат на Народната република България и могат да се използуват само за държавни и обществени нужди. Начинът, по който ще се използуват, отстъпват и залагат тия имоти, както и разпорежданията с приходите от тях, се определя сособен закон.

Глава   12

ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА НАРОДНАТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

Чл.75 Всички родени в България, които не са приели друго поданство, също и ония, които са родени другаде от родители български поданици, са поданици на Народната република България.

Чл.7б Чужденци могат да приемат българско поданство според правилата на особения закон.

Чл.77 Всеки поданик на Народната република може да се откаже от българското си поданство само съобразно закона, и то след като е отслужил военната си повинност и изпълнил другите си задължения към държавата.

Чл.78 Титли за благородство и други подобни отличия не съществуват и не се признават в Народната република България (Ръкоплескания от опозицията).

Чл.79 Само българските поданици могат да заемат държавна, обществена и военна служба (Ръкоплескания от опозицията).

Чуждите поданици могат да се приемат на служба само с разрешение на Народното събрание.

Чл.80 С политически права се ползуват само гражданите на Народна република България, а с граждански права се ползуват всички живущи в границите на България, съобразно с действуващите закони.

Чл.81 Законите за благоустройството и полицейските закони са еднакво задължителни за всички, които живеят в Народна република България.

Чл.82 Всички недвижими, имоти, които се намират в границите на Народната република, макар и да са собственост на чужденци, се уреждат от българските закони.

Чл.8З За всички други случаи положението на чужденците се урежда от особен закон.

 

Глава 13

ЗА СОБСТВЕНОСТТА

 

Чл.84 Частната собственост е неприкосновена (Ръкоплескания от опозицията. Възражения от мнозинството) .

Чл.85 Правото на наследяване на частната собственост е неограничено.

Чл.86 Принудително отстъпване на имот и ограничение на правото на собственост могат да стават само заради държавна и обществена нужда, и то срещу справедливо и предварително заплащане или замяна. Начините за това се уреждат със специален закон.

Чл.87 Принадлежат на държавата всички подземни природни богатства, чието стопанисване се налага от държазна и обществена нужда.

Държавна собственост са също така железопътните и въздушните съобщения, пощите, телеграфите, телефоните и радиоразпръскването.

Чл.88 Частните земи и гори принадлежат на тези, които ги обработват или ги използуват за прехрана .

Законът определя случаите, при които неземеделците и негоряните могат да притежават земи и гори, както и размера на същите.

Независимо от начина на обработването и използуването им, частните земи и гори, в размер определен от особен закон, не могат да бъдат отчуждавани по член 86 от конституцията, освен за държавни съобщителни средства.

 

Глава 14

ЗА ДАНЪЦИТЕ, БЮДЖЕТА И ДЪРЖАВНИТЕ ЗЕМИ

 

Чл.89  Всички граждани на Народната република България, без никакво изключение,  са длъжни  според  стопанската  си мощ,  да плащат определените от   законите данъци прогресивно  и берии.

Никакви плащания с повинности не могат да се налагат на гражданите, освен чрез закон.

Чл.90 Бюджетът на държавата се разглежда и одобрява от Народното събрание член по член. Законът за бюджета може да съдържа само нареждания от финансово естество.

За съставянето на бюджета и за внасянето за разглеждане и одобрение от Народното събрание, както и за отчитане по упражнението му, се изработва особен закон.

Чл.91 Народното събрание разглежда и одобрява закона за упражнението на бюджета, след като получи отчета на Върховната сметна палата.

То може да натоварва Върховната сметна палата с анкети по приходите и разходите на държавата, както и по състоянието на държавното съкровище и държавните стопанства.

Чл.92 Държавни заеми се сключват с одобрението на Народното събрание.

 

Глава 15

ОБЩЕСТВЕНО И СТОПАНСКО УСТРОЙСТВО

 

Чл.93 Външната и вътрешна търговия са свободни (Ръкоплескания от опозицията).

Държавата направлява търговския обмен с чужбина или вътре в страната, съобразно с интересите на общото народно стопанство (Ръкоплескания от опозицията).

Държавата може да запази за себе си изключително правото да търгува с всичко, което има съществено значение за народното стопанство, за народното здраве и за сигурността на страната.

Чл.94 Забранява се образуването и съществуването на частни монополни организации (Ръкоплескания от опозицията.  Възражения от мнозинството).

Чл.95 Държавата дава насока на стопанския живот в стопанското развитие на страната чрез особен стопански план. С него държавата обединява усилията на всички свои граждани и поставя в хармония дейността на държавните учреждения, на кооперативните предприятия и на частния стопански почин с оглед на общия интерес за повдигане на народното благосъстояние.

Държавата      насърчава и подпомага кооперативните сдружения и всички полезни инициативи (Ръкоплескания от опозицията) в стопанската област.

Чл.9б Трудът в Народна република България е свободен и е основен, обществено-стопански фактор.

Физическият и умствен труд, творческите и организаторски способности на физическите и умствени работници се ползуват с особена закрила на държавата.

Държавата      насърчава професионалните сдружения на трудещите, те имат право на стачка (Продължителни ръкоплескания от опозицията).

Задължително прикрепване към стопанство, фабрики, работилници и учреждения не се допуска.

В Народна република България за работниците в индустриалните големи предприятия се гарантират: максимален работен ден, минимална месечна заплата, достатъчна да се осигури на работника и семейството му добър и достоен живот, определена едновременна непрекъсната седмична почивка, определен платен годишен отпуск, както и всички други права, установени в законите.

Забранено е използуването на детския труд в производството.

 

Глава 16

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ  НА  ГРАЖДАНИТЕ

 

Чл.97 Всички граждани са равни пред закона (Ръкоплескания от опозицията). Не се признават никакви привилегии, основани на народността, произхода, вярата или имотното състояние.

Нито със закони, нито с приложението им преимущества за никого не могат да се създават (Ръкоплескания от опозицията).

Всяка проповед на расова, религиозна или национална ненавист се наказва от закона.

Чл.98 Бракът се урежда  с  особен закон.

Той е основата на семейния живот за запазване и увеличаване на народа и се ползува с особено покровителство на закона.

Задачата на държавата е да запазва, да оздравява и социално да насърчава семейството.

Жената има  еднакви  права  с  мъжа.

Чл.99 Възпитанието на децата е върховна длъжност и естествено право на родителите (Ръкоплескания от опозицията).

Държавата покровителствува наравно детето с майката.

Чл.100 На всички граждани се обезпечава пълна свобода на съвестта, изповеданието и на убежденията (Ръкоплескания от опозицията).

Чл.101 Всички граждани имат еднакво право на образование. Образованието е свободно и демократично (Ръкоплескания от опозицията).

Първоначалното и прогимназиално образование са. задължителни и безплатни.

Училищата са държавни. Частни училища могат да съществуват само с разрешение на държавата и под неин контрол.

Образованието   се   урежда   с   особен   закон  за народната просвета.

Чл.102 Държавата е длъжна да се грижи за развитието на науката, изкуствата и общата култура на народа, като подпомага проявилите се в тези области.

Чл.10З Държавата се грижи за народното здраве, като урежда и ръководи нужните служби и институти, разпространява здравна просвета сред народа и полага особени грижи за телесното възпитание на младежта.

Чл.104 Държавата е длъжна да създава възможност на всеки гражданин свободно да се труди според неговите сили, способности и занятие (Ръкоплескания от опозицията).

Чл.105 Гражданите имат право на пенсия и помощ в случай на болест, инвалидност и старост.

Това право държавата обезпечава с общи осигуровки и достъпна медицинска помощ.

Чл.106 Личността е свободна и неприкосновена (Ръкоплескания от опозицията).

Никой не може да бъде задържан повече от 24 часа без постановление на съда (Ръкоплескания от опозицията).

Наказания могат да се налагат само за деяния, които преди извършването им са обявени за престъпни, и въз основа на съществуващите закони (Ръкоплескания от опозицията).

Наказанията са лични и съответни на престъпленията. Те трябва да целят, освен наказанието, и превъзпитанието на престъпника, особено на непълнолетния.

Наказания за престъпни деяния се налагат само от съдилищата.

Всеки гражданин има право на защита пред всички съдебни и административни власти.

Чл.107 Всички български поданици,  които  се намират   в   чужбина,   се  ползуват   от закрилата  на държавата.

В Народна република България чуждите поданици се ползуват с право на убежище, когато са преследвани по политически и верски причини.

Чл.108 Гражданите избират свободно своето местожителство (Ръкоплескания от опозицията).

Жилището е неприкосновено (Ръкоплескания от опозицията).

Никой не може да влезе в чуждо жилище или помещение, нито да извършва претърсване, против волята на собственика, без предвиденото от закона решение на съда.

Претърсванията нощно време от 20 до 7 часа са забранени (Ръкоплескания от опозицията), освен в случай на заварено престъпление (Ръкоплескания от опозицията).

Всяко претърсване става само в присъствието на двама граждани и представител на общината (Ръкоплескания от опозицията).

Чл.109 Тайната на писмата и другите съобщителни средства е запазена и
неприкосновена (Ръкоплескания), освен във време на война.

Нарушителите се наказват по закона.

Чл.110 Българските граждани могат свободно и без предварително разрешение и уведомение да образуват всякакви дружества, организации и сдружения, стига само те да не противоречат на конституцията (Ръкоплескания от опозицията).

Чл.111 Гражданите на Народна република България са свободни да изказват своите мнения, убеждения и преценки.

Държавата гарантира свободата на слово, събрания, печат, сдружаване, съвест -и вероизповедание (Ръкоплескания от опозицията).

Чл.112 Гражданите на Народна република България имат право да се събират мирно и без оръжие на събрания, за да обсъждат всякакви въпроси, без да искат предварително разрешение (Ръкоплескания от опозицията. Възражение от мнозинството.

Събранията вън от зданията, под открито небе, се съобразяват със закона.

Всяко смущение, нападение и разтуряне на събрания, манифестации и религиозни служби и шествия е престъпно и се наказва (Ръкоплескания от опозицията).

Чл.113 Печатът е свободен. Никаква цензура не се допуска и никакъв залог не се иска от писателите,            издателите и печатарите (Ръкоплескания от опозицията).

Когато писателят е познат и живее в републиката, издателят, печатарът и раздавачът няма да се преследват.

Престъпленията по печата се съдят по общия наказтелен закон от общите съдилища (Ръкоплескания от опозицията).

Всякакви пречки при ползуването на хартия, печатане, издаване и разпространение на печатни произведения се наказват (Ръкоплескания от зпозицията).

Чл.114 Гражданите имат право да подават пично или групово молби, тъжби и петиции до и против органите на държавната власт.

Засегнатите граждани имат право дз преследват съдебно служебните лица за провинение и злоупотреба с атаст, както и на обезщетение от държавата и виновните служебни лица за причинените им от това вреди (Ръкоплескания от опозицията).

Чл.115 Защитата на отечеството е върховен дълг и висша чест за всеки български гражданин. Военната служба и трудовата повинност са задължителни за всеки гражданин според зсобените закони (Ръкоплескания от опозицията).

Предателството          към отечеството е най-тежкото престъпление към народа
(Ръкоплескания от опозицията).

Особен  закон определя кои   престъпления, извършени от военни лица на действителна служба, се съдят от военни съдилища (Ръкоплескания от опозицията).

Чл.116 Наказание със смърт не се допуска (Ръкоплескания от опозицията).

Мъчения и задържане в помещение, които не са предварително предназначени от закона за целта и при условия вредни за телесното и душевното здраве, се забраняват (Ръкоплескания от опозицията).

Преследванията за деяния против тази наредба, както и деяния при и по повод на избори и допитване до народа не се погасяват с давност (Ръкоплескания от опозицията), деянията не могат да се амнистират, а осъдените не могат да се помилват (Ръкоплескания от опозицията).

Конфискуване на имот се забранява (Ръкоплескания от опозицията).

Чл.117 За всяко действие, извършено от органи, установени от конституцията, както и от всички длъжностни и частни лица с цел да отнемат напълно или от части установените от конституцията права на: свобода на словото, печата, събранията, митингите, манифестациите и правото на свободно организиране, първите отговарят наказателно пред държавния съд, а вторите - пред общите съдилища по предвиден в особен закон наказателен ред.

Особен закон ще определи престъпните деяния и наказанията.

 

 

 

Глава 17

ГЕРБ, ПЕЧАТ, ЗНАМЕ, СТОЛИЦА

 

Чл.118 Гербът на Народната република е златен лъв на тъмно червено поле.

Чл.119 На държавния печат  е изобразен държавният герб.

Чл.120 Знамето на Народната република е трицветно: бял, зелен и червен цветове, поставени  водоравно.

Чл.121 Столицата на Народна република България е София (Ръкоплескания от опозицията).

 

Глава 18

ИЗМЕНЕНИЕ НА  КОНСТИТУЦИЯТА

 

Чл.122 Предложенията за изменение на конституцията стават по същия начин,    който е предвиден за издаване на  законите.

Чл.123 Посочените в горния член предложения се считат приети, ако за тях гласуват повече от две-трети от всички народни представители.

Чл.124 За разглеждане на приетите според чл.123 предложения се свиква Велико Народно събрание, което с мнозинство от две-трети от всички народни представители решава въпросите, които се отнасят до изменението на конституцията.

 

НИКОЛА ПЕТКОВ: Всички тия, които злословиха, че БЗНС няма проект за конституция, че се задоволява само с отрицателна критика, ще се убедят, че БЗНС е изработил един проект за конституция, в основата на който са легнали най-демократичните принципи, принципите на народовластническата идеология (Ръкоплескания от опозицията), а именно - пълен народен суверенитет, абсолютна свобода, политически права и свободи за българските граждани, с които се ползуват днес гражданите на истинските демократични страни.

 

 (Из стенографския дневник на Петото Велико Народно Събрание; 7б-то  заседание,  Четвъртък, 29 Май  1947 г.)

 

 

В заключение на разискванията по проекта за конституция, Никола Петков заявява убедено:

"Целта на правителствения проект е създаване и укрепване на така наречената тоталитарна система, системата на еднопартийното управление, чрез диктатурата на правителствената партия в Парламента. Средствата са: премахване принципа на разделение на властите, подчинение на избирателната и съдебна власт чрез членове 40, 59 и 61 от проекта, постепенното премахване на частната собственост и наследяването и липса на гаранция за политическите права и свободи на гражданите".

"Проектът за конституция на БЗНС има за цел да издигне авторитетът на основния закон в държавата - конституцията, която е поставена над всички власти, органи, личности, домогвания и само в рамките на който закон могат и трябва да се развиват, защищават и прокарват всички разисквания, идеи и реформи. Да се направи невъзможно беззаконното отклонение и преустановяване на конституцията от никого и в никакъв случай. Само конституция, създадена върху основата на политическата и икономическа свобода, върху равенството в правата, ще създаде "чистата и свята" република на най-големия идеалист, български революционер Васил Левски. Такава конституция е проектът на БЗНС".

Проектът за конституция на опозицията всява ужас и вбесява до полуда московските храненици в България. Те са решили вече съдбата на Никола Петков и на БЗНС.

В заседанието на Великото Народно събрание, състояло се на 5 юни 1947 г., става остра реплика между Никола Петков и Георги Димитров. Последният обвинява Никола Петков, че бил реакционер и служел на чужди интереси, провеждал чужди директиви. Никола Петков му отговаря по следния начин:

"Ако беше вярно това, вие нямаше от Москва да ми пишете писмо и да ме молите да остана в ОФ. Ако съм бил такъв реакционер, защо сте ми писали вие това писмо?" Георги Димитров го заплашва, че ще отиде в затвора. "Сега можете да си отмъстите - му отговаря Никола Петков, - но с това няма да постигнете нищо. Отмъщението не е управление. Това ще разберете вие най-добре. Вие ще видите, че с мъст не се управлява. И днес и утре ще се боря за свободата, и при вас, и при други. Ще се боря против всеки, който отнеме свободите на българския народ."

"Вие разчитате на чужда помощ - му казва Георги Димитров. - Никой няма да ви спаси. Помнете това. Това е назидание на всички ваши колеги. Също и за Лулчев."

Репликите на Никола Петков шибат като камшик.

"Мен ми е чудно - отговаря той, - че вие се боите от един вестник и един човек. Само страхливите хора прибягват до насилие. И жалко, че вие сте изпаднали в страхливост. Двадесет крачки даже не можете да направите без агенти. Никакви заговорници няма. Това е най-голямото доказателство, че вие сте диктатори и че се боите. Не забравяйте, че няма да ги разколебаете (сочи опозицията). Вие ще се убедите, че няма да ги разколебаете, защото не се касае за един човек, а се касае за една позиция. Ще видим, кой получава директиви от вън. И това ще узнае един ден българският народ. БЗНС не е секция."

КОМУНИСТИТЕ РАЗКРИВАТ КАРТИТЕ СИ

Същия ден правителството изпраща чрез прокурора на Софийския областен съд писмо във Великото Народно събрание, с което се иска отнемане на депутатския имунитет и даване под съд на народния представител Никола Петков. Докладчик по изключването и даването под съд на Никола Петков е комунистът Владимир Димчев. От името на Земеделската парламентарна група взема думата Асен Стамболийски. Още преди влизането на депутатите на заседание комунистите Титко Черноколев и Георги Чанков, членове на политбюро, се опитват да сплашат Асен Стамболийски, че ще бъде арестуван и убит, ако не побърза да направи декларация в полза на БКП и ОФ.

Вземайки думата, Асен Стамболийски заявява: "Аз се качвам на трибуната, за да ви кажа, че българският  народ  знае,  че  Никола  Петков е невинен. И ако има някой да съди Никола Петков, това ще е българският народ, а не вие...."

За да може читателят да си даде пълна сметка за обстановката, при която се развиват "дебатите", тук ще предадем бележките от Стенографския дневник на Великото. Народно Събрание, 80-то заседание, четвъртък 5 юни 1947 г. Заседанието е открито в 16 ч. и 5 мин.

"В 16 ч. влиза в залата министър-председателят Георги Димитров, следван от членовете на правителството, посрещнати със ставане на крака и продължителни ръкоплескания от народните представители от мнозинството.

В 16 ч. и 5 мин. в залата влиза временният председател на Народната република и председател на Великото Народно Събрание Васил Коларов, следван от членовете на бюрото, посрещнати със ставане на крака и продължителни ръкоплескания от народните представители от мнозинството.

Председател Васил___Коларов: (Звъни) . Присъствуват нужното число народни представители. Обявявам заседанието за открито.

Г-да народни представители! Постъпило е от прокурорския надзор при Софийския областен съд писмо до г-на председателя на Великото Народно Събрание под №6195, от 4 юни 1947 г.

Моля г-на секретаря да прочете това писмо.

Секретар Иван п. Димитров (зв) (Чете) До г-на председателя на Великото Народно Събрание. Тук.

Уважаеми г-н председателю ! При съдебното дирене по делото срещу конспираторите от военната фашистка организация "Неутрален офицер" и при водене предварителното дирене срещу конспираторите от другата военна фашистка организация "Военен съюз", както и от делото срещу бившия народен представител Петър К. Коев и други, са събрани извънредно много данни, които по безспорен начин сочат, че главен вдъхновител, организатор и ръководител на всички тия конспирации е народният представител Никола Димитров Петков от гр. София."

От опозицията: Това е лъжа!

Петър Сърбински (зНП): Това не е вярно!

От опозицията: Шантаж!

Секретар Иван п. Димитров (зв): "От всички тия данни е видно, че Никола Д. Петков, заедно със свои близки сподвижници, е намерил в средите на реакционно настроени офицери лица, с помощта на които е готвил да извърши държавен преврат срещу народната власт с въоръжена сила.

От материалите, с които разполага обвинението, ясно се вижда, че престъпната дейност на Никола Д. Петков почва още от времето на излизането му от Отечествения фронт и правителство от юли 1945 г. Тези материали показват също така ясно, че и сега Никола Д. Петков продължава усилено подготовката на държавен преврат, разчитайки, както се вижда, на усложнения в международната обстановка.

Никола Д. Петков насочва главните си усилия към създаване във войската на нелегални организации и групи от прикрили се в нея реакционни офицери. Използувайки авторитета си на бивш министър, на водач на опозицията, обещавайки командни постове във войската и в държавното управление, той успява да склони и тласне към конспиративна дейност определен кръг сподвижници и да създаде организации и групи с фашистка идеология, които си поставят за цел събарянето чрез въоръжен преврат на установената на 9 септември 1944 г. народна власт. За тази цел Никола Д. Петков е влязъл във връзка и е потърсил съдействието на хора от терористическите групи на Иван Михайлов. (Смях сред опозицията).

"Така, в процеса срещу военно-фашистката превратаджийска организация "Неутрален офицер" главният    ръководител  на  тая организация о.з.генерал Иван Константинов Попов, генерал-щабен офицер, бивш началник на Военната академия, предан агент на цар Борис и Хитлер, върху съвестта на когото тежат много престъпления, включително убийството на 22 партизани и който изцяло признава своята престъпна дейност като водач на конспирацията "Неутрален офицер, обяснява, че Никола Д. Петков го е подготвил за конспирацията (го е накарал да създаде тая нелегална военна организация с цел да извършат чрез нея преврат, като му обещал да го направи началник-щаба на юйската. Генерал Иван Попов в показанията си дословно казва: "Аз станах жертва на доверието, което имах към Никола Д. Петков и на отношенията му  към мене."

В същия процес е точно установено, че Никола Д. Петков поддържа връзки с ръководството на тая фашистка организация по няколко линии:

а) чрез полковниците Марко Иванов и Борис Гергов с генерал Иван К. Попов и майор Рачо Станимиров,

б) чрез своето доверено лице госпожица Невяна Любенова Розева със същия генерал Попов.

в) чрез своя най-близък сътрудник - бившият народен представител Петър Константинов Коев - с престъпната дейност на когото почитаемото Велико Народно Събрание се занима, сне депутатския му имунитет и Петър Коев е призован да отговаря за нея пред съда - с подполковник Стефан Аврамов, а чрез него и с подполковниците Смолянов и Жечев, от ръководството на "Неутрален офицер". Сам Петър К. Коев в показанията си обяснява, че по дълг е сподялял с Никола Д. Петков всичките си добити впечатления, мнения и заключения от тия срещи, че му е докладвал за всички разговори, които води с представителите на "Неутрален офицер" подполковник Стефан Аврамов и др. - и че Никола Д. Петков му е нареждал да продължава тия свои връзки и е давал напътствия;

г) лично Никола Петков със срещите си с генерал Иван Попов.

От следствието по другата военно-фашистка организация "Военен съюз" се точно установява, че:

а) полковник Марко  Иванов, по негови собствени признания  е  започнал образуването на  конспиративната   фашистка   организация   "Военен   съюз" по инструкции  от  Никола Д. Петков;

б) Никола Д. Петков е давал инструкции на главния организатор на тоя съюз полковник Марко Иванов по работите на същия съюз; полковник Марко Иванов е давал статии неподписани, които Никола Д. Петков е преглеждал и помествал във в. "Народно земеделско знаме".

в) полковник Марко Иванов завежда при Никола Д. Петков станалия в последствие активен организатор на "Военния съюз", полковник Борис Гергов "за да му вдъхне достатъчно вяра за работа", както обяснява самият полковник Гергов.

г) Никола Д. Петков заедно с полковниците Марко Иванов и Борис Гергов, а също така и с главния ръководител на "Военния съюз" генерал Кирил Станчев, е установил задачите на тоя съюз: "Да се събори властта на Отечествения фронт чрез преврат и опозицията начело с него - Никола Д. Петков - да поеме управлението."

Подготвяйки държавен преврат, Никола Д. Петков със своите сподвижници е съставил и списък на бъдещия кабинет, като на генерал Кирил Станчев той е определил поста министър на вътрешните работи.

И  в двете дела  е съвършено точно изяснено, че Никола Д. Петков е създал специална "военна секция" със задача да търси, привлича, организира и ръководи реакционно и профашистки настроени действуващи и запасни офицери с оглед на главната цел - сваляне народната власт с въоръжена сила.

Събран е обилен, изобличителен материал, който прокурорският надзор ще изнесе в делото срещу Никола Д. Петков. От съвкупната оценка на тоя материал се идва до непоколебимото заключение, че образуването и дейността на фашистките военно-превратаджииски организации е резултат на активната противодържавна работа на Никола Д. Петков и негови сподвижници.

С това се обяснява и обстоятелството, че след излизането му в опозиция, използувайки наличието на пълна свобода за политическа работа, Никола Д. Петков отпочва широка пропагандна дейност чрез печат, събрания, агитации и др. за обединение и организиране на всички реакционни и профашистки сили за борба с всички средства срещу установената народна власт. (Възражения от опозицията). Неговият печатен орган се превръща в трибуна на тези реакционни и профашистки сили. Към събрания обвинителен материал има много статии във вестника му, писани от него или други лица, някои от които са инкриминирани, а други също следва да бъдат инкриминирани.

По такъв начин всички доказателства, събрани до сега, с необходимата съдебна достоверност, установяват, че Никола Д. Петков е създал съзнателно и преднамерено организация, която си е поставила за цел събарянето чрез въоръжен преврат на установената у нас на 9 септември 1944 г. власт. Тая престъпна дейност се преследва и наказва по чл. 1, алинея първа, от наредбата-закон за защита на народната власт, във връзка с чл. 51 от наказателния закон, членове 5 и 6 от наредбата-закон за защита на народната власт, всеки от които предвижда най-тежкото наказание.

За да може съдебната власт да привлече под следствие и съд това лице, при положение, че то е народен представител и че Великото Народно Събрание е в сесия, необходимо е, съгласно членове 99 и 100 от правилника за вътрешния ред на Великото Народно Събрание, разрешение.

Като прилагам към настоящото писмо една част от обвинителния материал, моля, г-н председателю, сезирайте почитаемото Велико народно събрание с това мое искане: да даде разрешение за задържане и съдене на народния представител Никола Димитров Петков от гр. София.

Приложения: н.о.х. №623/1946 г., 6-то наказателно отделение на Софийския областен съд; едно досие с обвинителен акт против Петър К. Коев с препис от показанията на същия и с показанията на полковниците Марко Иванов и Борис Гергов и три досиета със статии: едното със статия на Никола Д. Петков, другото със статии от в. "Народно земеделско знаме" и трето със статии на полковник Марко Иванов, които след послужване, моля да ми бъдат върнати. Прокурор: (п) Н. Стойков."

Председател Васил Коларов: Г-да народни представители! Съгласно чл. 100 от правилника за вътрешния ред на Великото народно събрание, книжата по искането на прокурора следва да се изпратят веднага без разискване в комисията по Министерството на правосъдието, за да се произнесе, дали има основание да бъде уважено това искане на прокурорския надзор. Едновременно с това Великото народно събрание е, което определя срока, в който комисията трябва да представи своето заключение на Народното събрание.

Предвид особената важност на това искане и неговата спешност,  председателството предлага, щото комисията по Министерството на правосъдието да се събере веднага...

От опозицията: Ей-й-й!

Председател Васил Коларов:.. и в течение на настоящото заседание да представи своето заключение.

От опозицията:  Няма нужда, няма нужда!

Председател Васил Коларов: (Звъни). Ако комисията, като разгледа делото срещне трудност и дойде до заключение, че трябва да бъде продължен срокът, може да се обърне към Великото народно събрание за продължаване на този срок. (Възражения от опозицията).

Ще поставя на гласуване това предложение.

Моля, които са съгласни с него, да вдигнат ръка. Мнозинство. Събранието приема. (Ръкоплескания от мнозинството. Възражения от опозицията).

Заседанията продължават след кратка пауза.

Председател_Васил Коларов: (Звъни). Заседанието продължава.

Има думата докладчикът на комисията по Министерството на правосъдието.

Докладчик Владимир Димчев (к): Г-да народни представители и представителки! Трябва предварително да изтъкна две неща. Тогава, когато се сне имунитетът на Петър Коев, Никола Петков излезе със статията "Парламентарната гилотина", от м. февруари т.г. С тази статия той искаше да изкара, че Великото народно събрание се движи по едно партийно разрешение на въпроса. Но трябва да ви заявя, че в Софийския областен съд вече има образувано дело срещу народния представител Петър Костадинов Коев, връчен му е обвинителният акт и делото е насрочено, ако се не лъжа, през този-месец. В това дело е събран много изобличителен материал за престъпната дейност на бившия депутат Петър Костадинов Коев.

Един от опозицията: Той и сега е депутат.

Докладчик Владимир Димчев (к) : Неговият имунитет е снет, той е задържан под стража и утре ще бъде осъден и лишен от права. (Възражения от опозицията).

Петър Анастасов  (сЛ): Разбра се!

Димчев: Когато се внася въпросът за народния представител Никола Д. Петков, чух да се казва: "Вие искате да ударите опозицията като партия, като организация". Трябва да бъдат разяснени, тези тъй да се каже, кестерме приказки. Ако ние искаме да унищожаваме една организация, има достатъчно много материал, за да бъде тя ударена. Вие виждате, че г-н прокурорът в своето писмо изрично казва: "От всички тия данни е видно, че Никола Д. Петков, заедно със свои близки сподвижници..." Обаче г-н прокурорът отправя искането си до Великото народно събрание само по отношение на Никола Д. Петков...

Един от опозицията:  Засега!

Докладчик Владимир Димчев (к) ... който се явява в дъното на двете конспиративни фашистки военни организации, който се явява вдъхновителят на престъпната дейност на тия две организации.

Рангел Даскалов (зНП): Това не е вярно.

Докладчик Владимир Димчев (к): Отправиха се преди малко упреци, как може да се намери прокурор, който да извърши това. (Към опозицията). Аз ще ви кажа, че ако прегледате обвинителния матерал, натрупан във всички дела и преписки, които са дадени тук, вие ще видите, че действително нито един юрист, каквито имате 20 човека, ако иска да има правна съвест, не може да отговори, освен че действително Никола Д. Петков е обнаружил престъпната дейност, която се цитира в писмото на |г-н прокурора..

Петър Анастасов(сЛ): Кога успяха за един час да прегледат този материал?

Председател Васил Коларов:  (Звъни).

Докладчик Владимир Димчев (к): Ще видите колко скоро сме го прегледали.

Г-н прокурорът при Софийския областен съд иска разрешение за снемане имунитета на Никола Д. Петков, задържането му под стража и отдаването му под следствие и съд по казаните текстове. Прокурорът иска разрешение, първо, защото Никола Петков е облечен в една неприкосновеност и, второ, защото за деянията, по които иска да обвини Никола Петков, се предвиждат най-тежките наказания по нашите наказателни закони. Както е предвидено в членовете 99 и 100 от правилника за вътрешния ред на Великото народно събрание, в такъв случай трябва да се вземе разрешението на Великото народно събрание. Преди това обаче комисията по Министерството на правосъдието трябва да се занимае с въпроса, за да види има ли достатъчно основания да се уважи искането на прокурора, или пък ще следва да го остави без последствие.

Петър Анастасов (сЛ): Имате ли кураж?

Докладчик Владимир Димчев (к) :Данните, които ни се представят, са от делото на военната фашистка организация "Неутрален офицер", и по другата военно-фашистка  организация  "Военен   съюз". Представени са и маса други писмени доказателства и много и много от вестниците на Никола Д. Петков...

Един от опозицията: Колко вестници?

Докладчик Владимир Димчев (к): Цели две папки, в които се привеждат ония статии, с които се създава една психологическа предпоставка, за да могат да се впрегнат в тази конспиративна дейност лековерни,  неподготвени  и  неузрели  офицери. (Възражения от опозицията).

Комисията разгледа представените материали и намери за основателно твърдението на г-н прокурора, какво Никола Петков е използувал своето положение на бивш министър, на шеф на опозицията и на лице, изтъкнато от вътрешната и международната реакция, което се готви и изтъква от тази реакция за бъдещ министър-председател... (Възражения от опозицията).

Един от опозицията: Той ще бъде такъв на български народ.

Министър Антон Югов:  Ще почакате  малко!

Титко Чернркрлев (к): Когато си видите ушите, тогава ще бъде!

Министър Антон_Ю гов: Гладна кокошка просо сънува!

Друг от опозицията: Дайте да се произведат свободни избори и ще стане министър-председател. (Глъчка).

Председател  Васил Коларов:  (Звъни).

Докладчик Владимир Димчев (к) : ... и че това негово особено положение му е давало възможността лесно и леко да повлиява със своя авторитет за създаването на тия конспирации

Един от опозицията: Значи, признавате, че има авторитет.

Друг от опозицията : Сега правите авторитета му още по- голям.

Докладчик Владимир Димчев (к): Г-да народни представители! Никога в нашата и чуждата политическа история една военна организация не може сама да проведе един замислен политически и държавен преврат. Винаги военните са се уповавали на известни групи, на известни политически организации или най-малкото на известни общественици, към които се прилепват и чийто авторитет искат да използуват. Вие си спомняте преврата на 9 юни 1923 г. Преди да бъде извършен деветоюнският преврат, нашите превратаджийски елементи с печат, със събрания, с организации подготвиха общественото мнение против Земеделския съюз. И в това число начело на тази кампания стоеше Кръстю Пастухов. (Ръкоплескания от мнозинството. Силни възражения от опозицията).

Петър Анастасов (сЛ): Това не е вярно! Това не е вярно.

Докладчик Владимир Димчев (к):   Поставя  се въпросът  какво предвижда чл. 1 от    закона за защита на народната власт? Той гласи: "Който в страната или в чужбина образува или ръководи организация или група, която си поставя за цел събарянето, подравянето или отслабването на установената власт в държавата чрез преврат, бунт, метеж, терористически действия или общоопасно престъпления се наказва с най-тежкото наказание - смърт или доживотен затвор.Следователно съвършено основателно г-н прокурорът изпраща това писмо и иска нашето разрешение.

Голословно ли е обвинението на г-н прокурора? Необосновано ли г-н прокурорът праща това писмо?

Един от опозицията:   По заповед от партията!

Докладчик Владимир Димчев (к): Не г-да народни представители! Писмото на прокурора е подкрепено с маса обвинителен материал. Най-напред вие имате делото по конспиративната организация "Неутрален офицер" №б23 от 1946 г. на 6-то наказателно отделение при Софийския областен съд, по което са подсъдими три групи от 27 човека. По чл.1, алинея първа, от закона за защита на народната власт те бяха обвинени, че са създали конспиративна организация и са се готвили да извършат държавен преврат. Имаше и второ едно обвинение - за предателство - че те са искали да вършат предателство в смисъл, че ако евентуално избухне война срещу България те да използуват положението и да предадат войскови части на неприятеля. С изключение на четирима, които бяха оправдани, всички останали бяха осъдени съгласно обвинителния акт. Тази присъда влезе в законна сила. Те направиха признания и в своите писмени отговори при предварителното дирене, направиха признания и пред съда за своята вина на по 39-40-50 страници на пишеша машина, предадени, предадени накратко, защото в съда няма стенографи. В признанията си те излагат своите обяснения как са затънали в тази организация, изказват своите съжаления и просят снизхождение.

Един от опозицията: Каквото им диктуваха, това писаха!

Докладчик Владимир Димчев (к): Трябвя да ви уверя, г-да народни представители, че по представените данни се изказаха в комисията 11 човека. Всички имахме съзнанието, че задачата, която ни е поставена, е много важна и съществена. В комисията имаше представители и на опозицията, не членове на комисията, но членове на тяхната група. Те видяха с каква сериозност, с какво спокойствие, с какво хладнокръвие и с каква пълна обективност се разгледаха там представените данни. Не ние ще съдим. Ние имаме задачата само да се произнесем, намираме ли достатъчно основателно искането на прокурора, има ли достатъчно данни в подкрепа на неговото искане. Само това е нашата задача като комисия. Ние прегледахме представените данни не с едно партийно предубеждение.

От опозицията:  Ей-й-й!

Един от опозицията: Няма кой да ви вярва!

Докладчик Владимир Димчев (к): а както ви казах, обективно и със спокойствие. След малко аз ще почна да ви чета обвинителните материали и вие ще ги чуете.

Един от мнозинството: Те (сочи опозицията) ги знаят предварително.

Докладчик Владимир Димчев (к) : Безспорно е обстоятелството, фактът, че и по двете конспиративни организации "Неутрален офицер" и "Военен съюз", имаме две присъди, издадени от законно установени съдилища, при пълна свобода за представяне на доказателства. Тия присъди влязоха в законна сила. Димитър Цветков трябва да каже на своите другари, че щом като една присъда влезе в законна сила, съгласно нашите закони, тази присъда е правилно издадена, съгласно данните. (Възражения от опозицията).

Един  от  опозицията:  Фашистките  присъди правилни ли са?

Петър Анастасов (сЛ): Червени Фашисти!

Докладчик Владимир Димчев (к): Искате да кажете, че сега съдът е фашистки!

Димитър Котев (к): Крясъците на свраките издават само паника! Това не е кураж!

Докладчик Владимир Димчев (к)...било по насилствен, било по някакъв друг начин. (Възражения от опозицията). Само хора, които се отнасят крайно леко и съвършено недобросъвестно към известен съдебен материал, без да са го погледнали, могат да крякат тъй, както крякат господата от опозицията. Всеки празник, ако вземе и чете тези показания, ще има интуицията, че действително тук се разказват работи, които са съвършено верни. (Възражения от опозицията).

Докладчик Владимир Димчев (к): От така разглеждания материал не може да остане никакво съмнение, че издадените присъди по двете дела са правилно издадени и съобразени с данните по делата. Подсъдимите не само признават своята вина, те разкриват своите вдъхновители - тези, които са ги тикнали, които са ги психологически подготвяли за възприемане идеята за конспирация и действия с въоръжен преврат против властта и които са ги тикнали именно по този престъпен път. Мнозина от подсъдимите правят признание, че са били повлияни от това, което са чели във в.в. "Народно земеделско знаме" и "Свободен народ", и от това, което им е говорено. И ако ние искаме правилно да преценим този обвинителен материал, статиите, които са ни пратени от г-н прокурора, ние не можем да ги вземем откъснато сами по себе си. Тези статии ние трябва да ги вземем във връзка с целокупната дейност на фашистките организации, с целокупната дейност на Никола Д. Петков и на неговите сподвижници, с онези съвети, които са давани на ухо в интимен кръг, за да можем да разберем как действително тия статии са могли да подготвят хората да се преклонят пред желанията на Никола Петков за влизане в тези конспирации.

Ние правистите, знаем, че ако един човек е взел решение да извърши убийство, обаче у него има още колебание, неговата воля още не е оформена достатъчно и отиде при един свой приятел, който е авторитет, извънредно силен авторитет за него, изложи му своите намерения и желания и този негов авторитет с няколко думи закалява неговата воля, оформява неговото желание, неговата престъпна мисъл и той извършва престъплението, тогава, по силата на чл. 51 от наказателния закон той се съди като съучастник в извършеното престъпление, той е интелектуалният подбудител, защото той със своята дейност оформява престъпната воля на този човек.

Има колебаещи се офицери, има офицери, като Гергов и други, които се колебаят. И понеже другите офицери, които са в тази организация, не могат да оформят тяхната воля, те биват водени при Никола Д. Петков и след като са били в кабинета му, те вече излизат успокоени, вдъхновени, както казват някои от тях, за идеята на конспирацията и на идеята за преврата.

Прав ли е г-н прокурорът, когато казва, че съгласно чл.1, алинея първа, от закона за защита на народната власт, във връзка с чл. 51 от наказателния закон трябва да отговаря Никола Д. Петков? Разбира се, че е прав.

Един от опозицията: Излишно е да държите тук обвинителна реч.

Докладчик Владимир Димчев (к): Сега минавам към показанията на Петър Жечев. Петър Жечев е дал показания, които, макар и частично схванати при съдебно дирене, се съдържат в стр. 53 до 83, цели 30 страници на пишеща машина по протокола на областния съд. Ще скицирам само най-съществените негови изявления. Който иска, може да ги провери. Одеве подпредседателят на комисията ги чете от досието пред комисията. Аз ще ги чета по моите бележки, но мога да ги чета и от досието.

От опозицията: Карай, карай!

Докладчик Владимир Димчев (к): Признавам се напълно за виновен. Поиска да се ползува с паметни бележки.

Петко Търпанов (сЛ): Ти забрави, че си докладчик на комисия, а не прокурор!

Докладчик Владимир Димчев (к): Поддържа показанията си - става дума за показанията му на предварително разследване - и казва: "Длъжен съм да ви уверя, че показанията, които предстои да дам, са по-бързо плод на разкаяние, че те ще бъдат една изповед, в която ще целя да дам истината, каквато и да е тя. С тях "- показанията си -" няма да имам за цел да се оправдавам или пък да хвърлям вината върху когото и да било" -стр. 53 - "Член съм и съм един от организаторите на организацията "Неутрален офицер". След туй излага надълго и нашироко как у него се напластявало недоверие срещу ОФ власт и особено срещу комунистите. - "И когато реших да действувам, да проведа борбата, имах пред вид и съдействието, което опозицията ще окаже на нашата организация. Тази мисъл се закрепи още повече, когато от устата на свои другари чух готовността на опозицията да подкрепи борбата" - стр. 79.

На другия ден продължава разпитът му и казва: "Аз още от вчера в показанията си изложих, че една от причините, за да тръгна по този път, е и опозиционната преса" стр. 81. Силно впечатление, казва, му направила статията на Кръстю Пастухов, която подействувала и на него - стр. 81. - "За мен това е" - говори за опозиционната преса - ''една от главните причини да тръгна по този път". Стр.82.

Стефан Аврамов бил във връзка с Петър Коев. Подсъдимият Аврамов разправя, че Коев, член на Постоянното присъствие на БЗНС - Никола Петков, влизал във военната секция, каквато имало устооена при Постоянното присъствие на Българския земеделски народен съюз Никола Петков, и от името на тази секция говорил със Стефан Аврамов: Ние военната организация да подготвим офицерите, а те военната секция при Постоанното присъствие на БЗНС Никола Петков войнишките кадри.

Ще ви наведа извадки от обясненията и на други подсъдими по този процес, за да можем да си направим заключението за Никола Д. Петков.

Минавам на показанията на Стефан Аврамов, подполковник. Показанията си дава в страници 191 до 212. Той си служи също така с паметна бележка. Признава се за виновен, бил е в много чести и редовни връзки с Петър Коев, с която задача бил натоварен от подполковник Смолянов. При една от срещите си с Коев последният го уведомил, че при Постоянното присъствие на БЗНС - Никола Петков е създадена военна секция, която имала за своя главна цел добиване влияние във висшите офицери, за да ги привлече към съюза Никола Петков, да следи настроението им към Отечествения фронт и да използува недоволството им за свалянето на отечествения фронт от власт насила, като предаде властта на Никола Петков.

От обясненията на тия двама подполковници, Аврамов и Петър Жечев, и от обясненията на други подсъдими, които ще изложа, първото ясно заключение е, че организацията "Неутрален офицер" е повлияна за своята дейност от насърчението, което се дава от представителите на опозицията Петър Коев и Никола Петков, че при Постоянното пррисъствие на БЗНС - Никола Петков е сформирана военна секция с определена задача да работи за свалянето на Отечествения фронт от власт и вземане на властта от Никола Петков и че тази секция, тъй както е охарактеризирана от обясненията и показанията на подсъдимите и на свидетелите, се явява и очертава като една фашистка конспиративна група, която има за задача да привлича сили от средата на офицерите, запасни и действуващи, и цивилни лица, за да може в даден удобен международен момент да свали правителството на Отечествения фронт.

Почитаемо Събрание! Ако г-н прокурорът се беше обърнал с писмо и искаше съденето на Никола Петков само за тази военна секция, съгласно чл.1, алинея първа, от закона за защита на народната аласт, това беше предостатъчно. Защото щом тази ноенна секция се сформира и си постави за задача да привлича офицери с ясната цел в известен момент да може чрез държавен преврат да свали властта, напълно се консумира престъпното деяние по чл.1, алинея първа. От показанията на тия дзама офицери вие виждате, че действително такава военна секция е сформирана, че член на тая секция е Петър Коев, че Петър Коев от името на тая секция държи връзки, прави насърчения и дава възможност да се сформират и другите две военни конспиративни фашистки организации.

Тук ще кажа само две думи. Ние чуваме тук, особено от дядо Георги Йорданов да се казва: "Ние ще водим борбата само с бюлетинката"!

Един от опозицията: Точно така.

Докладчик_Владимир Димчев (к): да, саамо с бюлетинката! А вие виждате, че още не минава една година от 9 септември 1944 г. след излизането на Никола Петков от правителството и в дъното на тази конспирация са господата Никола Петков, Петър Коев и някои други от опозицията. Следователно, не с бюлетинката, а с въоръжен преврат, с насилие искат да съборят властта. Лицемерно вие можете да викате каквото щете. И най-големите конспиратори, докато не извършат конспирацията, говорят само за демократически начини на заемане властта, а в дъното си вършат конспирации.

Петър Коев не действува самоинициативно. Петър Коев е най-интимният и близък приятел на Никола Петков. Петър Коев уведомява за всичко Никола Петков. И Петър Коев, когато действувг пред тия офицери, излиза от името на секцията, от името на политическия секретар, който възглавява тази организация, която расте и крепне под неговите грижи. Защото ако Петър Коее действително представляваше само своята персона, нито един от тия подполковници, замесени в такава тежка и отговорна задача, не биха седнали да разговарят с него и да правят срещи с него.

И в самата платформа на организацията "Неутрален офицер" има една точка, в която се казва: "Ние трябва да влезем във връзки с опозицията" и натоварват Аврамов да държи тия връзки. Ясно е защо, както казах в началото. Защото офицерите ще извършат преврата, но трябва да дадат властта на някого. И когато търсят на кого да се облегнат, те намират Никола Петков, намират опозицията, намират представителите около Никола Петков и други, които са съгласни с тая работа и които им дават вдъхновения.

Кочо Бонев (зНП): Искате да разбиете Земеделския съсз!

Докладчик Владимир Димчев (к): Кочо Бонев! Ти си достатъчно страхлив, за да стоиш настрана от тия парливи неща.

Кочо Бонев  (зНП): Един живот и една глава!

От мнозинството: Е-е-е!

Докладчик Владимир Димчев (к): Генерал Иван Константинов Попов е разпитван и като подсъдим, защото неговата присъда е закъсняла, през месец февруари се получи.

Коста Лулчез (сЛ): Защо е закъсняла?

Докладчик Владимир Димчев (к): Не зная.

Коста Лулчев (сЛ) Като си подробен докладчик, кажете и това.

Докладчик_Владимир Димчев (к): И следователно, комисията, разглеждайки тези данни, спирайки се на обилния и изобличителен материал, намери, че, съгласно членове 99 и 100 от правилника за вътрешния ред на Великото народно събрание, трябва да бъде уважено искането на софийския областен прокурор и чрез решението на Великото народно събрание да се снеме депутатския имунитет на софийския народен представител Никола Д. Петков и Великото народно събрание да разреши той да бъде задържан, даден под следствие, съден и наказан, както изисква законът. (Ръкоплескания от мнозинството).

Председател Васил Коларов: Има думата народният представител Титко Черноколев.

Титко Черноколев (к) (От трибуната. Посрещнат с ръкоглескания от мнозинството). Г-жи и г-да народни представители! Обвинението срещу Никола Петков е твърде сериозно. Някои народни представители са склонни да нервничат при разглеждането на този въпрос. Мене ми се струва, че Великото народно събрание, всички народни представители трябва да вземат решение съвършено спокойно и трезво, изхождайки не от личните си чувства и настроения, а от върховните интереси на нашия народ, на нашата страна. (Малка пауза).

Един от опозицията: Присяда му.

Титко Черноколев (к): На вас ще ви приседне.

Същият от опозицията: На нас няма да ни приседне.

Титко Черноколев (к): Обвинението срещу Никола Петков не е нещо изненадващо, не е нещо ново. То е логически завършек на противонародната дейност на Никола Петков от момента, от който той се отцепи от Отечествения фронт и тръгна по реакционното нанадолнище. (Ръкоплескания от мнозинството).

Иван Гинчев (зНП): Защо се отцепи?

Титко Черноколев (к): Сега ще кажа, защо се отцепи.

Иван Гинчев (зНП): Защото не искаше да върви в крак с вас, иска да върви в крак с българския народ.

Председател Васил Коларов:  (Звъни).

Титко Черноколев (к): Послушай, послушай.

Никола Петков, когато навремето излезе от Отечествения фронт, въпреки големите усилия, които нашата партия и всички отечественофронтовски партии полагаха за неговото спасяване, обясняваше своето излизане от Отечествения фронт с това, че той не е съгласен с вмешателството, което Работническата партия правела в работите на Земеделския съюз с произволите на милицията и пр., заявявайки, че той е съгласен и остава верен на програмата на Отечествения фронт. Той се стремеше да убеди общественото мнение у нас, да убеди своите собствени другари, да убеди общественото мнение в чужбина, че той няма програмни различия с Отечествения фронт. Какво се оказа обаче? Обществото предполагаше, че Никола Петков ще започне при това положение една лоялна, творческа и градивна критика за изправяне недостатъците и грешките на отечествено-фронтовската власт. Обаче Никола Петков под маската на борба срещу недостатъците и произволите тук-таме из страната ...

Еди н от опози цията: Навсякъде, не тук-таме.

Титко Черноколев (К)  обобщи своето поведение в една вражеска линия по отношение на Отечествения фронт.

Нека да видим има ли мероприятие във вътрешната и външната политика на нашата страна от 9 септември насам, проведено от Отечествения фронт, с което Никола Петков да се е съгласил. Да вземем най-лошото. Нима всичко, което Отечественият фронт направи във вътрешната и външната политика е лошо? Нима не можа да намери един случай, по който Никола Петков да вземе положително отношение към народната стопанска политика, която правителството на Отечествения фронт проведе? Никола Петков се обяви против аграрната реформа. Никола Петков се обяви против трудовите земеделски кооперативни стопанства, Никола Петков се обяви против премахването на монархията. Той се обяви против конституцията.

От опозицията:  Хей-й-й!

Титко Черноколев (к): Никола Петков се обяви против даването на помощи на семействата на загиналите борци. Никола Петков проведе кампания за освобождаване на фашистите от затворите и концлагерите. Той се обяви против закона за защита на народната власт. Той се обяви против стопанската политика на правителството на Отечествения фронт, за намаление цените на индустриалните стоки. Никола Петков се обяви против цялостната вътрешна политика на Отечествения фронт. По външната политика Никола Петков започна с махзарите, с желанието, с исканията, с апелите към чужденците да се вмесват в нашите вътрешни работи. По време на мирната конференция Никола Петков подпомага враговете на българския народ, за да постигне нашият народ един тежък мирен договор, извърши едно от най-големите предателства спрямо народа и нашата родина. (Ръкоплескания от мнозинството).

Никола Петков с цялата своя политика се опитва да ни скара с нова Югославия. Той и някои негови приятели съзнателно повдигат македонския въпрос, за да ни скарат с Югославия, за да ни скарат със славянските страни. Никола Петков иска да се съобразим с непреодолимите външни фактори. Той говори за новия фактор на Балканите. Той иска да скара отечественофронтовска България с нашия освободител. Никола Петков интригува по време на паричната обмяна, иска да ни скара с демократична Франция. Никола Петков ежедневно интригува с великите сили. Никола Петков залага на картите на войната. Той залага не на сътрудничество на великите народи, той залага на конфликти на великите народи. Никола Петков чака конфликт, за да дойде на власт.

С  цялата  тази  противонародна  политика, провеждана вътре и вън от Никола Петков, вие мислите, че той ще спечели доверието на българския народ? Не, Никола Петков всеки ден все повече се изолира от българския народ и той, след като загуби вярата, че по пътя на народното доверие, по пътя на една легална борба ще може да се добере до властта, изолиран от народа, прибягна към старите изпитани превратаджийски методи - той тръгна по пътя, по който тръгна реакцията след миналата война, която, загубила доверие сред народа, се опита, по пътя на преврати, на заговори, на спечелване реакционните сили в армията, да събори властта на народа. По същия път Никола Петков сега се опитва да извърши реставрация чрез една въоръжена борба.

Фактите, които се изнасят от прокурора, всичките данни, които има в процесите, и всеизвестните факти за вражеската противонародна политика на Никола Петков, за неговите връзки с чуждата реакция съвършено ясно доказват, че Никола Петков е главният организатор, главният обединител, центърът на реакционните реставраторски сили в нашата страна. (Ръкоплескания от мнозинството).

Един от опозицията: Селяните нямат хляб, а вие говорите, че имат оръжие.

Димитър Котев (к): Един легионер защищава Никола Петков!

Титко Черноколев (к): Г-да народни представители и народни представителки! Ние ще бъдем най-големите престъпници по отношение на нашия народ, ако мълчим, ако бездействуваме. В един момент, когато Никола Петков, една група реакционери около него подриват народното единство, рушат съпротивителните сили на нашия народ, дезорганизират силите на народа за стопанско възстановяване на страната, в един момент, когато на южната граница се води гражданска война, ние не можем да си позволим лукса да търпим по-нататък тази престъпна и позорна антинародна дейност на Никола Петков. (Ръкоплескания и възгласи "Вярно!" от мнозинството). Никола Петков трябва да бъде изправен пред съда на народа, за да отговаря за своята престъпна противонародна дейност.

Парламентарната група на Работническата партия, съзнавайки, че върши високопатриотичен дълг, изхождайки от интересите на народа и страната, ще гласува да бъде отнета депутатската неприкосновеност на Никола Петков и да бъде даден да отговаря пред съдилищата в страната. (Ръкоплескания от мнозинството).

Ние сме убедени, че много от вас ще схванат съдбоносния момент и няма да свържат своята дейност, своето име и своето съществувание запомнете, като легална опозиция в рамките на законите - с престъпната конспиративна дейност на Никола Петков. Ако вие се солидаризирате с тези престъпни конспиративни методи на действие, с които си служи Никола Петков, тогава сами вие изскачате извън рамките на страната, превръщате се в противонародна... (Възражения от опозицията) , за което вие добре си направете сметката. Запомнете, моментът е решителен за вас. Удава ви се възможност да се откъснете...

От опозицията: А-а-а.

Титко_Черноколев (к): ... от противонародната предателска дейност на Никола Петков, и ако сте честни хора, да заработите заедно с всички останали партии на Отечествения фронт. (Възражения от опозицията).

Председател Васил Коларов: (Звъни).

Титко Черноколев (к): Бъдете уверени, че няма да ви оставим по-нататък да си разигравате коня. Няма да оставим лудите да се налудуват. (Ръкоплескания от мнозинството).

От опозицията: А-а-а!

Титко  Черноколев  (к):  Великото  народно събрание ще върже попа, за да е мирно селото. (Ръкоплескания от мнозинството).

Председател Васил Коларов: Има думата народният представител Димитър Петров. Отсъствува.

Има думата народният представител Христо Юруков.

Христо Юруков  (р): (От трибуната. Посрещнат с   ръкоплескания).   Г-да   и   г-жи   народни представители! Българската радикална партия...

От опозицията: Ей-й-й! 

Христо Юруков (р): ...е партия на законността. Тя смята, че една правова държава, каквато е нашата, има в основата на своето съществуване задължението на всеки гражданин да изпълнява законите. Ако това той не прави, следва да понесе последствията. Иначе не може да бъде.

Ние намираме, че мотивите, които излага г-н прокурорът или по които ни моли да решим снемане имунитета на народния представител Никола Петков, са основателни. Решението на парламентарната комисия по правосъдието следователно е правилно. Наш дълг е да дадем възможност на провосъдието да си каже думата.

Радикалната парламентарна група ще гласува единодушно снемане имунитета на народния представител Никола Петков. (Ръкоплескания от мнозинството).

От опозицията: Мекере!

Христо Юруков  (р): Тези, които ме познават, много добре знаят, че 25 години съм работил с тази глава и с тези ръце, без да бъда мекере на когото и да било.

Председател Васил Коларов: Има думата народният представител д-р Михаил Геновски.

Д_-р Михвил Геновски (з): (От трибуната. Посрещнат с ръкоплескания). Г-жи и г-да народни представители! Когато в 1921 г. беше убит Александър Димитров тогава пред неговите тленни останки Александър Стамболийски... (Възражения от опозицията).

Един от опозицията: Какво говориш за Александър Стамболийски?

Д-р Михаил Геновски (з): ...произнесе реч, в която между другото подчерта, че най-голямата грешка, която правят враговете, е тази, че посягат на най-достойните синове на своя народ. Тогава той каза: ние няма да отмъщаваме, но ние ще направим в България невъзможни по-нататъшни убийства. Това беше едно изявление, което Александър Стамболийски направи, но, за голямо съжаление, той не предприе необходимото, за да станат политическите убийства невъзможни. Когато по-късно беше подготвен черноблоковият събор в Търново, непосредствено преди него в "Земеделско знаме" бяха изнесени редица документи, които свидетелствуваха за един преврат, който се подготвя.

Един от опозицията: Че си във връзка с Дража Михайлович.

Д-р Михаил Геновски (з): Този, който е бил във връзка с Дража Михайлович, е при вас. (Възражения от опозицията). Тогава в "Земеделско знаме", от 14 септември 1922 г., бяха изнесени няколко документи, между които и следният документ: (Чете): "Главнокомандуващият руската армия, 17 август 1922 г. Тайно поверително в собствените му ръце. Генерал-лейтенант Милер" - този, за когото по-късно стана афера в Париж. В допълнение на нареждането ми от 17 т.м. заповядвам:

1) Да се влезе в преговори с буржоазните и военна партии по въпроса за образуването на новия министерски кабинет след преврата и заемането на големите центрове в България от армията, при условия официалното признаване на руската армия и готовността да приемат България да стане изходен пункт за войната срещу Съветска Русия. В новото правителство   трябва   да   влезе   в   качеството  си   на военен министър руски  генерал,   назначен от мен.

2) Да се изработи съвместно с представителите на българските буржоазни партии списък на началствуващите лица, подлежащи на арест и предадени на военно-полевия съд при руската армия.

3) Представете ми чрез дипломатически куриер плана и местонахождението на важните съобщителни възли в столицата, както и на арсенала, телеграфи, радиотелеграфи, водопроводите, банките и пр.

4) Отправете от мое име възвание към българския народ, в което трябва да се каже, че ние не ще се вмесваме във вътрешните работи на България - искат само в правителството военният министър да е белогвардеец.

5) Съставете мобилизационния план за свикване всички руски поданици до 50 години, намиращи се в България. Генерал Врангел".

В същия брой на "Земеделско знаме" беше поместен и друг документ, който носи дата 17 август 1922 г., №2641 л., от Сремски Карловци. (Чете).

"На началника руските войски в Галиполи генерал-майор Мартинов, главнокомандуващият изпрати следната заповед:

1) Веднага с получаване на настоящото да се приготвите за поход.

2) Да се влезе в преговори с главния началник на французките войски в Галиполи и с началника на гръцката дивизия в Одрин по въпросите за безпрепятственото преминаване на гръцко-българската граница в района Мустафа-паша - Хебибчево за съединение с     Николаевското юнкерско и  Кубанско,  на  името на генерала Алексиева,   военно училище.

3) Да тръгнете в поход през Одрин след получаване на телеграма: "На добър път". Генерал Шатилов".

Тук са изнесени много документи. И тогава в "Земеделско знаме" излезе манифест

към българския народ, в който се казва най-накрая: отечеството е в опасност. Това беше по повод на търновския събор на черноблокарите. Правителството на Стамболийски имаше, безспорно документите, изнесени в "Земеделско знаме" във факсимиле, с оригиналния подпис на генерал Врангел, но то се ограничи само с една контраакция в Търново, а след това в "Земеделско знаме" от 21 септември 1922 г. излезе статия, в която черноблокарите бяха наречени "фашистките банди", защото опасността от фашизма беше надвесена над България. Тогава правителството на Стамболийски и Земеделският съюз съзнаха това, но те не предприеха онова, което беше необходимо, за да бъде осуетен един преврат, който се подготвяше. Наистина излезе в "Земеделско знаме" статия, озаглавена "От где черпите кураж?", в която се казваше, че черпят кураж от враговете на прогресивните народи и че по този начин се подготвя България да стане плацдарм на едно нападение против Съветска Русия, т.е. България се тласка към една нова война.

Безспорно следователно, беше, че се готви преврат, че този преврат щеше да превърне България в плацдарм за едно нападение срещу Съветска Русия, която вече се замогваше. Безспорно беше, че гръцки власти и други, а също и от галиполската армия са получили разрешение да минат на българска територия за едно нападение още тогава против Съветския съюз. Значи, не само преврат се е целил, но и тласкане на България в една война, и то война против нашия освободител. И въпреки това Земеделският съюз, не предприе нищо, за да може да върже онези, които готвеха преврат, за да ги прати там, където им е мястото, и да осуети кървавия деветоюнски преврат.

Това е поуката от онова, което стана. Днес, когато тъмните сили търсят враговете в нашите редове, ще оставим ли наново България да стане плацдарм за едно нападение срещу другите славянски страни, ще допуснем ли ние в България да бъде извършен наново преврат, данните за какъвто бяха изнесени пред съдилищата? Отговорът е: няма да допуснем. (Ръкоплескания от мнозинството). А няма да допуснем тогава, когато на всички врагове на Стамболийски не им прощаваме, както Стамболийски не им прощаваше, а ще ги изпратим пред съда, за да отговарят за своите злодения. (Ръкоплескания от мнозинството).

Затова земеделската парламентарна група ще гласува за направеното предложение да бъде изправен още един престъпник пред съда ("Браво!" Продължителни ръкоплескания от мнозинството. Възражения от опозицията).

Атанас Лерински (зНП): Съд за тебе ще има! Ти провали конспирацията в Пазарджик. Приятел на Дочо Христов! Агент! (Ръкоплескания от опозицията).

Председател Васил Коларов: Има думата народния представител Асен Стамболийски.

Асен Стамболийски (зНП): (От трибуната. Посрещнат с ръксплескания от опозицията). Г-жи и г-да народни представители! Качвам се на трибуната, не да защищавам Никола Петков...

Един от мнозинството: Не можеш да го защитиш.

Асен Стамболийски (зНП) : ...а се качвам, за да кажа, че българският народ знае, че той е невинен. (Ръкоплескания и възгласи "Вярно!" от опозицията).

Един от мнозинството: Ти пита ли българския народ?

Асен Стамболийски  (зНП): И ако има някой да съди Никола Петков, това ще е българският народ, който ще го съди, а не вие. (Ръкоплескания и гласове "Браво!" от опозицията).

Един от мнозинството: Суингите и зозите от кръчмите ли?

Никола Айлъков (к): Българският народ отдавна го е осъдил в душата си като предател.

Цола Драгойчева (к): Къде е българският народ?

Асен Стамболийски (зНП): Аз знам къде е българският народ, г-жо Драгойчева.

Асен Стамболийски (зНП): От направения доклад и от обосновката, която искаше да даде докладчикът, личи ясно, че всичко е построено на пясъчна основа. (Ръкоплескания от опозицията). От това, което вие чухте от Титко Черноколев, и от реверансите, които направи, е ясно, каква е целта - чисто политическа. И видяхте накрая г-н Геновски, който винаги е имал тази незавидна роля да обвинява бившите си другари...

От опозицията: Юда! Фуше!

Асен Стамболийски (зНП): ...че той, за да се обоснове, беше се въоръжил със стари броеве на в. "Земеделско знаме" с оглед да мотивира някак си това си обвинение тук.

Димитър Котев (к): Ако уважаваш баща си, и ти ще го обвиняваш.

Асен Стамболийски (зНП): Аз уважавам баща си и съм там, гдето беше той. (Ръкоплескания от опозицията).

Любен Гумнеров (к): Ти си при убийците на твоя баща.

Асен Стамболийски (зНП): Убийците са тук. (Сочи министерската маса). (Ръкоплескания от опозицията).

Любен Гумнеров (к): Тоя, който предаде твоя баща, е член на вашата група.

Асен Стамболийски (зНП): Ти да мълчиш, защото преди  няколко дни  вашият  ЦК те обвиняваше. (Възражения от мнозинството).

Асен Стамболийски (зНП): Целта е чисто политическа - за да се предпазел  българският народ от нови сътресения. Вие знаете много добре, че Българският народен земеделски съюз има само едно средство за борба - това е бюлетината. (Ръкоплескания от опозицията).

От мнозинството: А-а-а!

Министър Антон Югов: Ти кажи, защо въоръжаваше бандите в Пазарджик?

Асен Стамболийски (зНП): Г-н Югов, аз съм хванат, че имам един пистолет в джоба си, а вие всички имате пистолети. (Ръкоплескания от опозицията).

Асен Стамболийски (зНП): Явно е, че целта е политическа и колкото и да се опитвате вие тук да заглушите вашата гузна съвест с ръкоплескания.. .

От мнозинството: А-а-а!

Асен Стамболийски (зНП): И колкото да си давате спокойствие, вие знаете много добре, че всяка власт, когато прибягва до тия средства, тя е в началото на падането си. (Ръкоплескания от опозицията).

От мнозинството: О-о-о!

Председател Васил Коларов: (Звъни): Моля, оставете оратора да говори.

Асен Стамболийски (зНП): Ясно е,г-да, целта е чисто политическа.

Министър Антон Югов: Само че ти от политика не разбираш.

Асен Стамболийски (зНП): В коридорите ни се подшушна, преди да влезем в заседание: "Сега ще разберем кои са умните". Искате да намерите предатели между нас? - Няма да ги намерите! (Ръкоплескания и възгласи "Вярно!" от опозицията). Няма да ги намерите - бъдете уверени!

Министър Антон Ю3гов: Ти не си от умните.

Димитър Георгиев (к): Значи, умни и честни хора между вас няма да намерим!

Асен Стамболийски   (зНП): Всички са честни. Предатели няма да намерите там. (Сочи опозицията. Ръкоплескания от опозицията. Възражения от мнозинството).

Димитър Котев   (к):  На  Чърчил няма да  изменят.

Асен Стамболийски (зНП): По-спокойно, г-да! А пък и министърът на вътрешните работи нека се погрижи да намери обвинения и за мен. Аз се обявявам пръв ударник да вляза в затвора след Никола Петков. (Ръкоплескания от опозицията).

Министър Антон Югов: Министърът на вътрешните работи трябва да Ви предупреди, че народната власт е здраво организирана и силна и че всеки престъпник като теб и много други ще ги постави на мястото им. Ето това мога да Ви кажа. (Бурни ръкопляскания от мнозинството).

От  опозицията:   А-а-а!

Асен  Стамболийски   (зНП):  На  такъв  престъпник като мен се крои обвинение в разстояние на три месеца, и след като не можаха да намерят обвинения, страшни, за които приказваха, и след като направиха всички опити, Асен Стамболийски да бъде взет и да служи тук. (Сочи мнозинството)...

От  мнозинството:   А-а-а!

Асен Стамболийски (зНП): Ето вижте, че и на мене са пращани емисари, за да ме склонят да служа на някого. Г-н Югов се изказа ясно. Издаде се.

Кочо Бонев (зНП): Сега  детективите гонят народните представители.

Асен Стамболийски (зНП): Аз съм длъжен  от  името парламентарната група на   Българския  земеделски народен  съюз...

От мнозинството:   Никола Петков.

Асен   Стамболийски (зНП)   Да.   Никола  Петков. И ще знаете,   че   цялата   наша   организация е  изправена пред него и  вие минавате през цялата организация, за да   го арестувате. (Ръкоплескания от опозицията).  Земеделската парламентарна  група чрез моите уста ви прави декларация...

Един от мнсзинството: Заедно с убийците на баща ти.

Асен Стамболийски (зНП): ...че след като вие минавате през него, тя е готова да служи на българския наред така, както е служила досега. (Ръкоплескания от опозицията).

Един от мнсзинството: Ти ще го заместиш!

Министър Антон Югов: Който се солидаризира с Никола Петков, той ще последва неговата участ.

Асен Стамболийски (зНП): Зная, че ще го вкарате в затвора, но страхливци няма да намерите между нас. (Ръкоплескания от опозицията).

Асен Стамболийски (зНП): Ние декларираме, че заставаме зад гърба на нашия секретар Никола Петков. (Ръкоплескания от опозицията).

Димитър Котев (к):  Хубава декларация правите!

Асен Стамболийски (зНП): Жив е земеделският бог! Разберете, жив е! И бъдете уверени, че каквито и усилия да правите да премахнете от пътя си водачите на земеделското движение, вие няма да успеете. (Ръкоплескания от опозицията).

Димитър Котев (к): Какъв водач е той! Предател!

Асен Стамболийски (зНП): Земеделският съюз не престана да живее, когато Стамболийски умря.

Един от мнозинството: Недостоен негов син си!

Асен Стамболийски (зНП): Земеделският съюз не престана дз живее, когато Петко Петков умря. Той не престана да живее, когато Петко Петков умря. Той не престана да живее, когато разгонваха и затваряха и други негови първенци. Той няма да престане да съществува и сега, след като вие вкарате в затвора Никола Петков. (Ръкоплескания от опозицията).

Земеделският съюз ще остане единен и непоколебим в защита на демокрацията в България. И бъдете уверени, че скоро ще блесне и ще грейне зарята, за да освети цялата земя - зарята на демокрацията! (Всички народни представители от опозицията стават прави и продължително ръкоплескат. Възражения от мнозинството).

Председател Васил Коларов: Председателството предлага да се продължи заседанието на Великото народно събрание...

Д-р Иван Пашов (к): Както у нас, така и в чужбина, реакцията надига глава и се организира. Така случайно ли е например, че в Унгария...

От опозицията: А-а-а!

Д-р Иван_Пашов (к):... сега и министър-председателят ще бъде съден за измяна към своя народ и родина? Това не е случайна работа.

Но ние няма защо да се впущаме в тия подробности. Ние имаме да разгледаме конкретно един въпрос. Ние не сме институция, която трябва да се произнася по същество на въпроса, да решаваме, дали Никола Петков е виновен или невиновен. Това не е от нашата компетенция, то не е от компетенцията на Народното събрание. Компетенцията на Народното събрание се състои само в това, да каже, има ли основание да бъде снет неговият имунитет, или да не бъде снет. Това е компетенцията на Народното събрание. Компетенцията за установяване на неговата виновност или невиновност принадлежи на българските народни съдилища. Те ще кажат своята дума.

Има ли нелегална организация? Безспорно има такава. Участвува ли г-н Никола Петков? Участвува. От къде се вижда това? Вижда се оттам, че всички ония офицери, подсъдими по тия дела, се разкайват и в своите показания по един положителен, категоричен начин казват: ние бяхме във връзка с Никола Петков. Той ги насърчава, той им дава напътствия. При своя съюз те имат създадена нелегална военна секция. Тая секция е във връзка с нелегалната военна организация.

При наличността на тия данни, на тия факти, може всеки един народен представител да бъде съвършено спокоен, когато ще вдигне ръка за снемане имунитета на народния представител Никола Петков. А думата принадлежи на съда.

Председател Васил Коларов: Има думата народният представител Тодор Тихолов.

Тодор Тихолов (с) (От трибуната. Посрещнат с ръкоплескания от мнозинството). По повод искането на г-на прокурора при Софийския областен съд относно снемането имунитета на народния представител г-н Никола Петков от името на нашата парламентарна социалдемократическа група заявявам, че след направената преценка на доказателствата, събрани във връзка с повдигнатото срещу него обвинение, последните са достатъчни, за да се приеме, че има улики за извършено престъпление по закона за защита на народната власт (Възражения от опозицията), и то от такова естество, че се налага отнемането на депутатския му имунитет. За извършеното думата ще си каже съдебната власт. Нашата парламентарна група заявява, че ще гласува предложението. (Ръкоплескания от мнозинството).

Председател Васил Коларов: Има думата народният представител Янко Марков.

Янко Марков (з) (От трибуната. Посрещнат с ръкоплескания) Г-жи и г-да народни представители!

Един от опозицията: Нещо за комисарството да беше казал!

Янко Марков (з): Ще кажа всичко.

Пред нас е поставен въпросът за снемане имунитета на г-н Никола Петков, шефа на опозицията. Действително, това е един въпрос, който безспорно интересува както народните представители, така и цялата наша общественост. Друг ще прави разсъжденията в точ в какво е обвинен Никола Петков и ще събира данните за това. (Възражения от опозицията).

Господата от опозицията заявяват, че те са легална опозиция и че само с бюлетината в ръка ще се борят, за да установят своето разбиране за управлението на държавните работи. Те всеки ден от устата на своите първи хора навсякъде - не е тайна, цялата наша общественост знае - по време на деятелността на тези военни организации не случайно определяха и дати, когато Отечественият фронт ще бъде свален от власт. Какво значи това? Това значи, че тия господа са били във връзка с факторите, които са готвили такъв преврат. За да могат да действуват в нашата общественост и да поддържат бодър куража на тия заговорници, те фиксират и дати и по този начин доказват пред цялата наша общественост, че те имат такава връзка. (Възражения от опозицията).

Г-жи и г-да народни представители! В интерес на трудещия се наш народ е да бъдат поставени намясто всички ония провокатори, които със своите действия желаят да докарат работите в нашата страна така, че селяните и работниците да бъдат поставени един срещу други.

Изхождайки от тези именно разбирания, че е върховна необходимост да има мир в нашата страна и че селяните и работниците трябва да бъдат заедно в управлението, от името на земеделската парламентарна група заявявам, че ние даваме съгласието си да бъде снет депутатският имунитет на Никола Петков, както ще го дадем и за всички, други, които оттук нататък...

От опозицията:  А-а-а!

Янко Марков (з): ...ще се опитат да разстройват единството между селяните и работниците. (Ръкоплескания от мнозинството. Възражения от опозицията).

Председател  Васил  Коларов:  Има  думата народният представител Коста Лулчев.

От мнозинството: Ей-й-й!

Коста Лулчев (сЛ) (От трибуната. Посрещнат с ръкоплескания от опозицията). Г-жи и г-да народни представители! Идвам тук от името на парламентарната група на Работническата социалдемократическа партия - обединена...

Димитър Котев (к): За речта на Бърнс да кажеш.

Коста Лулчев (сЛ)...за да отговоря на поставения от прокурора при Софийския областен съд въпрос за отнемане имунитета на народния представител, главен секретар на Българския земеделски народен съюз (Ръкоплескания от опозицията) и председател на земеделската парламентарна група Никола Петков (Ръкоплескания от опозицията), да отговоря на тоя въпрос на г-на прокурора, от името на нашата парламентарна група: не, г-н прокурор, не! (Ръкоплескания от опозицията. Смях всред мнозинството). Защо?

Димитър Котев (к): Някоя Бърнсова реч пак за теб, апокрифен герой!

Коста Лулчев (сЛ): В един момент, когато важни международни събития стават...

Димитър Георгиев (к):  Анджък защото стават.

Коста Лулчев (сЛ) ... в един момент, когато България чака ратификацията на своя договор...

Ди митър Котев (к):  Пак заплашва.

Георги Костов (к): Вие не чакате обаче ратификацията. Махзаои, махзари!

Коста Лулчев (сЛ) ...  за да може, по силата на този договор, да тръгне по пътя на спокойно и нормално политическо развитие.

Цола Драгойчева (к): По пътя на превратите.

Коста Лулчев (сЛ) и спокойния и нормален политически живот...

Димитър Котев (к):  Да извършите преврат!

Коста Лулчев (сЛ): в един момент, когато пред Великото народно събрание е поставен най-големият и най-съдбоносният за страната и за народа въпрос...

От мнозинството: Ей-й-й! (Смях).

Коста Лулчев (сЛ)изработване на конституцията - дошъл впрочем твърде късно. Шест месеца след започване на заседанията на Великото народно събрание...

Димитър Котев (к): Ами като саботирате работата на Народното събрание!

Димитър Георгиев (к): Тя трябва да се приготви.

Коста Лулчев (сЛ): работата на Народното събрание е спряна, за да се занимае с искането на прокурора на Софийския областен съд. (Възражения от мнозинството).

Един от мнозинството: За да се вържат разбойниците и да върви леко работата.

Коста Лулчев (сЛ): Обстановката, при която тоя въпрос се постави пред Великото народно събрание, достатъчно ясно говори за тенденцията и за целта на поставянето на тоя въпрос. (Възражения от мнозинството). Великото народно събрание беше удостоено специално за тоя въпрос с присъствието на всички министри. Великото народно събрание беше удостоено специално за тоя въпрос с присъствието на многобройни групи външни гости в коридорите на Народното събрание. ("Позор!" Ръкоплескания от опозицията). Важен въпрос! Съдбоносен въпрос!

Какво иска г-н прокурорът? Опита се да ни каже г-н докладчикът, какво иска г-н прокурорът и защо го иска.

Димитър Котев (к): Няма лабаво, бай Лулчев!

Коста Лулчев (сЛ): Докладчикът обаче забрави, че той тук в тоя момент не беше в ролята на прокурор, а той беше в ролята на докладчик. Ние чухме неговите обвинения. Той дори предварително разреши процеса. Ще бъде осъден Никола Петков - каза докладчикът.

Един от мнозинството: Всички престъпници ще си намерят мястото.

Коста Лулчев (сЛ): Г-да народни представители! Никола  Петков  не  е  един  случаен  човек. (Възражения от мнозинството).

Димитър Котев (к):  Известен предател!

Коста Лулчев (сЛ): Никола Петков е представител на една парламентарна група в Народното събрание, която брои 90 народни представители, минали през иглени  уши,  за  да  дойдат  тук  в Народното събрание.    (Ръкоплескания   от   опозицията. Възражения от мнозинството). Зад листите на тая парламентарна  група ведно с групата на Работническата  социалдемократическа  партия обединена...

Димитър Котев (к): Велика сила!

Коста Лулчев (сЛ): от урните на 27 октомври можаха да излязат 1.500.000 гласа. (Ръкоплескания от опозицията). Никола Петков в тоя момент е представител на тия 1.500.000 гласа .

На една власт, каквато е властта на Отечествения фронт, която има цялата държавна машина в ръцете си, която казва, че е силна, която казва, че е народна, която казва, че е непоколебима и непобедима, на една такава власт прилича...

Димитър Котев (к): Да остави предателите, да остави конспираторите.

Коста Лулчев (сЛ)... ако тая власт има доказателства, че Никола Петков е действително виновен за тия деяния, за които го обвинява прокурорът, предстоеше и трябваше тъй да стане, тия обвинения да бъдат депозирани най-напред на неговата парламентарна група.

От мнозинството: А-а-а! (Смях).

Коста Лулчев (сЛ): Тъй! Тъй! Тая парламентарна група, зад която стои историята на Българския земеделски народен съюз (Ръкоплескания от опозицията), има достатъчно мъжество у себе си, за да осъди всекиго от своята среда, ако го счита, че той е виновен. (Възражения от мнозинството).

Г-да народни представители! Докладчикът дори не пожела да прочете документите и аргументите против Никола Петков.

Никола Айлъков (к): Достатъчно много прочете.

Коста Лулчев(сЛ): Той донесе един сандък преписки тук, но той се задоволи да прочете само няколко показания. (Възражения от мнозинството).

Димитър Георгиев (к): Стига! Ние не го съдим сега. Съд ще го съди.

Коста Лулчев(сЛ): С това той изпълни ролята си на обвинител, но той не изпълни задачата на докладчик.

Димитър Котев (к): Какво го осукваш ти сега?

Коста Лулчев (сЛ): Не е важен формалният вот в този момент. Не се касае само за един формален вот, да предадем Никола Петков на правосъдието и на прокурора. Народен представител, който ще вдигне ръка за снемане имунитета на Никола Петков и да бъде той предаден в ръцете на правосъдието, той трябва преварително да бъде убеден, че народният представител е виновен.

Никола Айлъков (к): Отдавна, много отдавна е убеден, целият български народ е убеден. (Възражения от опозицията. Голям шум).

Коста__Лулчев    (сЛ):    Г-да   народни предстчвители!  Никола  Петков е изразител и
представител..

Никола Айлъков (к): На реакцията.

Коста Лулчев (сЛ): На мнението на Българския земеделски  народен  съюз. (Ръкоплескания  от опозицията). Никола Петков не провежда своя политика. (Ръкоплескания от опозицията).

От мнозинството : А-а-а!

Никола  Айлъков  (к):  А  политиката  на  българската реакция и фашизма.

Коста Лулчев СЛ): Никола Петков е орган на политиката на Българския земеделски народен съюз (Ръкоплескания от опозицията. Възражения от мнозинството).

Никола Айлъков (к): Ние съдим предателите и адептите на реакцията. (Възражения от опозицията).

Коста Лулчев (сЛ): Никола Петков имаше всичката възможност...

Димитър Котев (к): Да избяга.

Коста Лулчев (сЛ): ...пред него се откриваха перспективи, той можеше да има едно спокойно, едно завидно място в нашия обществен живот. И борбата на неговото семейство, и дейността на неговите другари от по-рано му очертаваха една радостна перспектива. (Възражения).

И Никола Петков можеше спокойно да остане, за да поживее от лаврите на ония, които паднаха преди него за свободата и за демокрацията от неговото семейство. (Ръкоплескания от опозицията. Възражения от мнозинството). Но Никола Петков...

Димитър Котев (к). Прегърна Пастухов.

Димитър Георгиев (к): Замести Гемето.

Коста Лулчев (сЛ): ...не пожела да остане на спокойния одър на един безличен общественик. (Ръкоплескания от опозицията).

Никола Петков пое тежкия друм на голямата борба за свободата на българския народ. (Ръкоплескания от опозицията. Възражения от мнозинството).

Той се вдъхновява от предтечите, които очертаха неговия път.

Грую Папукчиев (к): Миколайчик и Маниу.

Коста Лулчев (сЛ): Неговият баща падна тук на улицата в изпълнение на обществен дълг. (Възражения от мнозинството).

Неговият брат падна на улицата в изпълнение на обществен дълг. (Ръкоплескания от опозицията).

Коста Лулчев(сЛ): Никола Петков...

Димитър Котев (к): Измени на тях.

Коста Лулчев (сЛ): ...има наследство. Какво по-достойно наследство от това искате вие? Това наследство, Никола Петков, ви чертае тежкия друм на страдания и на мъките. (Възражения от мнозинството). И затова не се учудвайте, че в този момент се посяга върху Вас. Посегна се върху други, ще се посегне и върху Вас, ще се посегне и върху други. (Възражения от мнозинството).

Вълко Червенков (к): От трибуната на Народното събрание Вие защищавате превратаджиите!

Коста Лулчев (сЛ): Но нека се знае: решението на българския народ и на неговите представители (Възражения от мнозинството), да се борят за свободата и демокрацията, няма да бъде смазано. (Ръкоплескания от опозицията. Възражения от мнозинството).

Министър Антон Югов: Неговата участ ще последват всички ония, които насърчават превратаджиите и които участвуват в конспирации. (Ръкоплескания от мнозинството).

Един от мнозинството: И които са предатели от трибуната.

Коста__Лулчев (сЛ): Г-да народни представители! Не се учудвам на апострофа на  министра на вътрешните работи.

Димитър Котев (к): Какво ще се учудвате! Знаете си кирливите ризи!

Коста Лулчев (сЛ): Той е в своята роля. Той смята, че и тук е министър на вътрешните работи.

Министър Антон Югов: Тук съм преди всичко народен представител и като такъв те предупреждавам, че в България всеки престъпник (Възражения от опозицията) ще бъде поставен на мястото си. (Ръкоплескания и възгласи "Вярно!" от мнозинството).

Коста Лулчев (сЛ): Който се счита народен представител...

Министър Антон Югов: Който защищава николапетковци, той е превратаджия, той сам се поставя в нелегалност. Това трябва да го знае! (Възракения от опозицията).

Коста Лулчев (сЛ): ...и който мисли, че представлява българския народ и има зад себе си българския народ, той има най-силното оръжие в себе си: да запази спокойствие. Това важи за всеки народен представител, а многократно повече за тези, които са на тази маса. (Сочи министерската маса. Възражения от мнозинството).

Димитър Коте в (к): Предатели спокойно не могат да се гледат.

Коста_Лулчев (сЛ): Г-да народни представители! На министър не е позволено всеки момент да прекъсва, да апострофира и да заплашва народните представители. (Ръкоплескания от опозицията). Когато по тоя начин заплашва, той не уважава мястото, на което стои.

Димитър Котев (к) : Мъчно се гледат спокойно предатели, Коста Лулчев!

Коста Лулчев (сЛ): Аз съм длъжен да кажа, че тук в средата на опозицията, в тия редици, където стоят. . .

Димитър Георгиев (к): Предатели!

Коста Лулчев (сЛ) : ...сто народни избраници.. .

Гесоги Костов (к): Изменици!

Коста Лулчев (сЛ): ...не е имало и няма предатели. (Бурни ръкоплескания от опозицията. Възражения от мнозинството).

Димитър Георгиев (к): Не можеш ни кандардиса!

Титко Черноколев (к): Погледни себе си и не ги търси на друго място.

Димитър Котев (к) : Ти си най-големият предател.

Коста  Ллулчев  (сЛ):  Ние  често  слушаме обвинения. Аз зная вашия патриотизъм.

Титко Черноколев   (к):   Вие  сте лъжепатриоти!

Коста Лулчев(сЛ): Аз съм длъжен да заявя тук: тия народни представители...

Георги  Костов (к):  И  Кочо Варела.

Коста Лулчев (сЛ): ...и които носят доверието на своите избиратели...

Димитър  Котев   (к):    На  фашистките остатъци!

Титко Черноколев  (к): Изгубили са  го вече.

Коста Лулчев (сЛ): Не са изгубили, а са увеличили тяхното доверие. (Ръкоплескания от опозицията) - ...Тези народни представители в своята дейност...

Министър Антон Югов: Криви ти са сметчиците, г-н Лулчев!

Коста   Лулчев  (сЛ):   Моля, почакайте  ме, г-н Югов. Ще  дойдем на  зеленката. Там   ще    видим  кои сметки са криви, там ще видим  кои са  прави.

Димитър Котев (к): Зелен Колю дойде на зеленката.

Коста  Лулчев   (сЛ):  Ще   видим,   ще   видим!

Титко Черноколев (к) : Махзар ще направите навярно.

Коста Лулчев (сЛ): Тия народни представители тук (Сочи опозицията), както и политическите групи, които те представляват, в своята дейност в Парламента и вън от Парламента са се движили единствено от големите интереси на българския народ...

(Ръкоплескания от опозицията. Възражения от мнозинството).

Титко Черноколев   (к):   На  реакцията!

Коста Лулчев (сЛ): ...и са били защитници на тия интереси.

Цола  Драгойчева   (к):   На   чии  интереси??

Коста Лулчев (сЛ) : Ние познаваме една държава - това е България! (Ръкоплескания от опозицията. Възражения от мнозинството).

Крум Миланов (к): Която сте готови да продадете!

Коста   Лулчев   (сЛ):   Ние  познаваме един  народ - това е българският народ! (Ръкоплескания от опозицията. Възражения от мнозинството).

Министър Антон Югов: Г-н Коста Лулчев! Имаше България на фашистите. Вие признавате оная България на фашистите, а не България на българския народ!

Цола Драгойчева (к). Тогава той се криеше в миша дупка!

Коста Лулчев (сЛ) : Има една България - тая България е на свободния български народ. (Ръкоплескания от опозицията).

Министър Антон Югов: Именно на свободни, а не на лулчевци и на реакцията.

Коста Лулчев (сЛ)в : Всеки, който изменя на интересите на българския народ.. .

Димитър Георгиев (к): Който пише апокрифи.

Титко Черноколев (к): Ще отиде при Никола Петков.

Коста Лулчев (сЛ): Ще видим къде са измениците на българския народ. (Ръкоплескания от опозицията).

Цола Драгойчева (к): Вие може да не сте изменили на делото на преврата, но на народа сте изменили вече.

Коста Лулчев (сЛ): На всеки е позволено да мисли, каквото иска.

Петко Кунин (к): Кажете, колко речи държахте преди 9 септември?

Димитър Котев (к): Преди 9 септември се бореше по пижама - на спокойствие.

Коста Лулчев (сЛ): Главният въпрос, който днес е поставен тук, не е въпрос на прокурора, не е въпрос на правосъдието - това е политическият въпрос (Ръкоплескания от опозицията), поставен от кабинета.

Петър Анастасов (сЛ): Изпълнява се заплашването на министра на вътрешните работи, отправяно много пъти.

Коста Лулчев (сЛ) : Е, добре, вие искате да вземете Никола Петков, за  да разстроите    тая парламентарна  група  тук.  (Сочи  опозицията).

От  мнозинството:   А-а-а!

Титко Черноколев (к): Тя си е достатъчно разстроена.

Коста Лулчев (сЛ): Не ще успеете. Вие и сега говорите и се обръщате към честните да си помислят...

Цола Драгойчева (к): Защото там има и безчестни.

Коста Лулчев (сЛ): ...и да решат, след този фатален вот на Великото народно събрание за Никола Петков, какво трябва да правят.

Министър Антон Югов: Аз трябва да ви заявя, г-н Лулчев... (Възражения от опозицията). Г-н Лулчев! Послушайте за момент!

Коста Лулчев (сЛ) : Аз имам пет минути. Оставете ме да се изкажа.

Министър Антон Югов: За момент! Ако Вие се солидаризирате с николапетковци, Вие сами се поставяте извън законите на нашата страна и ще си теглите последствията. Това запомнете добре! (Ръкоплескания от мнозинството. Възражения от опозицията).

Председател  Васил Коларов:   (Звъни).

Коста Лулчев (сЛ) : Поставили са се извън законите ония.. .

Димитър  Котев   (к):  Предателите  като тебе!

Коста Лулчев (сЛ): ...които въпреки конституционни постановления си служат с изключителни закони. (Ръкоплескания от опозицията и възгласи "Вярно!" Ние признаваме законите и изпълняваме законите). (Възражения от мнозинството).

Един от мнозинството: През време на Цанков ги признавахте.

Титко Черноколев (к): Признавате законите, а конспирирате против страната!

Коста    Лулчев    (сЛ):    Каквото   и    да    правите, колкто и да се мъчите да обвините опозицията в нелегални действия или в участие в нелегални действия, няма да успеете! (Ръкоплескания от опозицията). Ние познаваме една борба - това е легалната борба. Българският земеделски народен съюз познава тая борба - легалната борба, на нея е служил и на нея служи и днес.

Цола Драгойчева (к): Само на трибуната е легална борбата ви, но отзад е нелегална!

Коста Лулчев (сЛ): Всички измислици ще рухнат. Ние не чухме всъщност истинските обвинения против Никола Петков. Истинските обвинения са, че Никола Петков не одобрявал външната политика на правителството...

От мнозинството: А-а-а!

Коста Лулчев (сЛ) : ...не одобрявал и вътрешната политика на правителството.. .

Коста Лулчев (сЛ): Аз искам да ви кажа: едно народно представителство, една Народно събрание, което тръгне из този път да снема всеки два месеца или отвреме-назреме...

Един от мнозинството: От вас зависи.

Крум Миланов (к): Докато има конспиратори.

Коста Лулчев (сЛ): ...имунитета на народни представители...

Димитър Георгиев (к): На престъпници.

Коста Лулчев_(сЛ) : ...независимо кои са те, това Народно събрание, което се прокламира представител на върховния суверенитет на българския народ, подронва суверенитета на народа с тези си действия. (Ръкоплескания от опозицията. Възражения от мнозинството).

Димитър Котев (к): Ей че извод!

Коста Лулчев (сЛ): Народният представител е най-широкото, най-изразителното представление на този суверенитет на българския народ. Върху народния представител всякога не се посяга.

Цола Драгойчева (к): Вярно е, не се посяга всякога на суверенитета на народа.

Коста_Лулчев   (сЛ):  Г-да  народни представители! Как мислите вие? Че всички в тази земя са длъжни да приемат безусловно и безпрекословно делата на правителствто? Ами ако това бъде така, какво прави тук тази опозиция? Вие трябваше отдавна да я махнете оттук, за да бъдете напълно единодушни и Събранието единодушно да решава.

Титко Черноколев (к): Много плитко е това!

Тачо Даскалов (к): Не затова, а защото Никола Петков е конспиратор и предател. Тази работа да я разбереш, но не можеш - празна ти е главата.

Министър Антон Югов: Опозиция е лоялна, а не конспиратори и превратаджии.

Коста Лулчев (сЛ): Г-да народни представители! Вие говорите за демокрация в България.

Титко Черноколев (к): За демокрация, а не за нелегална опозиция.

Коста Лулчев (сЛ): Демокрацията е, която търси свободата на мисълта и свободата на политическото убеждение. (Ръкоплескания от опозицията).

От мнозинството: Ей-й-й!

Коста Лулчев (сЛ): Г-да народни представители! Аз считам, че това, което прокурорът на Софийския областен съд иска от Великото Народно събрание, нито е установено, нито е доказано.

Димитър Котев (к): Кажи дали е вярно? Няма куража да каже, че не е вярно.

Коста Лулчев (сЛ): За да гласува един народен представител одобрението на решението на комисията, което докладва г-н докладчикът за отнемане на мандата, той трябва да бъде убеден. Не е достатъчно прокурорът да бъде убеден.

Димитър Котев (к) : Ние бяхме убедени преди прокурора.

Министър Антон Югов: Ако за две години не сме се убедили!

Коста Лулчев (сЛ): Много често обвиненията на прокурора падат. (Възражения от един от мнозинството). Не е достатъчно. Ние искаме, всички вие да прецените тези обвинения.

Димитър Котев (к): Твоята защита е слаба.

Коста Лулчев (сЛ): Впрочем тези обвинения не бяха изнесени тук пред Народното събрание. (Възражения от мнозинството). Тъй както преди три месеца се направи един доклад за снемане имунитета на народния представител Петър Коев.. .

Един от мнозинството: Мъчно ли Ви е за него?

Коста Лулчев (сЛ): ...един доклад, който не съдържаше нито едно обвинение...

От мнозинството: Ей-й-й!

Коста Лулчев (сЛ): Г-да народни представители! Ние считаме, че обвинението против Никола Петков не е доказано...

Министър Антон Югов: Разбрахме.

Коста Лулчев (сЛ): ...че народното представителство не е убедено в неговата виновност. (Възражения от мнозинството), затова ние няма да вдигнем ръка за одобрение на това искане на прокурора при Софийския съд. (Ръкоплескания от опозицията).

Един от мнозинството: Вие ще вдигнете ръка против народа.

Крум Миланов (к): Вие сте негов съучастник.

Коста Лулчев (сЛ): В този момент пред мене изпъква цялата история на борбите на Българския земеделски народен съюз. В този момент пред мене стоят колосалните жертви, дадени от Българския земеделски народен съюз.

Георги Костов (к): Убийците на Стамболийски нямат право да говорят.

Коста Лулчев (сЛ): Но тази история и тези жертви не спряха борбите на Българския

земеделски народен съюз. Тази история и тези жертви няма да попречат на бъдещата борба на Българския земеделски народен съюз, дори и когато отведете народния представител Никола Петков в затвора.

Никола Айлъков (к): А в. "Епоха"?

Коста Лулчев (сЛ): Една жертва повече не ще убие организацията на българските селяни. (Ръкоплескания от опозицията). Вие протягате ръка и казвате: "Да се разберем!"

Цола Драгойчева (к): Не с вас!

Димитър Котев (к): Не с предателите.

Коста Лулчев (сЛ): Да се разберете с тия, които ще се окопитят, т.е., които ще се стреснат от това, което става днес. Е, добре, аз трябва да ви кажа: ръка за разбирателство не се подава чрез прокурорския паркет. (Ръкоплескания от опозицията и възгласи: "Вярно!").

Ето защо ние мислим, че това, което става днес с Никола Петков, не само няма да разколебае никого от неговата парламентарна група или от съюза, начело на който е той. -Не! Нова струя от нов ентусиазъм за нова борба за свобода и демокрация ще породи то. (Продължителни ръкоплескания от опозицията).

Председател Васил Коларов: Има думата народният представител Йордан Панайотов.

Йордан Панайотов (зв): (От трибуната. Посрещнат с ръкоплескания от мнозинството). Г-жи и г-да народни представители! За обвинението, тъй както е формулирано от обвинителната власт, се предвижда едно от най-тежките наказания по закона. От изнесените данни се очертават улики, да е извършено това престъпление.

Парламентарната група на Народния съюз "Звено" счита, че следва да се представи на съдебната власт възможността да се произнесе по така формулираното обвинение, а това може да стане, като се снеме имунитетът на народния представител Никола Петков.

Поради горните съображения, нашата парламентарна група ще гласува за снемане имунитета на народния представител Никола Димитров Петков, от гр. София. (Ръкоплескания от мнозинството. Възражения от опозицията).

Председател Васил Коларов: Има думата народният представителл Пеко Таков.

Пеко Таков (к): (От трибуната. Посрещнат с ръкоплескания от мнозинството). Цялата деятелност на народния представител Никола Петков, като ръководител на своята група, като редактор на в. "Народно земеделско знаме", и участието му в настоящия военен заговор, съвършено очевидно доказва, че той се явява най-отявлен зложелател на нашата родина, че Никола Петков е изразител на вътрешната и международната реакция у нас, че Никола Петков се оформи като безогледен враг на селяните и работниците, на тяхната народна власт и република. Неговата противонародна дейност съвсем естествено и законно го заведе до държавния заговор, който той оглави и поведе.

Председател Васил Коларов: Понеже се изказаха десет души народни представители, както и представителите на двете опозиционни групи, предложение за прекратяване на дебатите може да бъде направено...

Никола Петков (зНП): Не са се изказали всички. Професор Петко Стоянов не се е изказал.

Председател Васил Коларов: ...и да бъде предоставена думата на народния представител Никола Петков, ако я желае.

Предоставя се думата на народния представител Никола Петков.

Никола Петков (зНП): (От трибуната. Посрещнат с ръкоплескания и ставане на крака от опозиционните народни представители). Г-жи и г-да народни представители! Изглежда, че по съветите на народния представител Титко Черноколев само аз ще съм спокоен тук и няма да влагам никакви нерви.

Няма да се оправдавам, защото невинните никога не се оправдават. (Ръкоплескания от опозицията).

Задачата ми е много улеснена от народните представители Титко Черноколев, д-р Иван Пашов, от г-на министра на вътрешните работи и от самия министър-председател. И четиримата изтъкнаха ясно: не се цели личността на Никола Петков. Тя няма никакво значение. Цели се друго: да се удари секретарят на Българския земеделски народен съюз... (Ръкоплескания от опозицията).

Георги Костов (к): Организатор на преврат.

Никола Петков (зНП): ...да се удари организацията на българските селяни (Ръкоплескания от опозицията) , защото тя днес стои на една непоколебима позиция. Тази позиция е: независимост на Българския земеделски народен съюз (Ръкоплескания от опозицията), независимост на организационния живот на Българския земеделски народен съюз, борба за свободите и правата на българския народ (Ръкоплескания от опозицията). Ето кое се цели да се удари. (Възражения от мнозинството).

Моля Ви се! Всички имахте думата, имайте елегантността да оставите един човек да каже няколко думи. Моля! Не се оправдавам. Имайте малко търпение! Вие говорихте най-нахално, най-нервно, макар да казахте, че ще бъдете обективни.

Никола Петков (зНП): Моята съвест е била винаги чиста. Такава е била винаги, защото и в моето семейство винаги са били с чиста съвест. Хора с нечиста съвест в моето семейство няма и няма да има. Вие всички много отдавна си мислехте и постоянно разправяхте, даже и между наши земеделци и между всички, че Никола Петков ще избяга. Вие виждате, че Никола Петков е тук, не избяга.

От мнозинството: Не може да избяга.

Никола Петков (зНП): Недейте приказва така. Вие много добре знаете може ли да избяга или не.

Г-н Титко Черноколев много добре каза, г-да! Тук трябва да се удари позицията на Българския земеделски народен съюз. (Възражения от мнозинството). Д-р Иван Пашов каза: "Тук трябва да стане същото, което стана в Унгария". Отговорът е и в самия въпрос.

Димитър Котев (к): И там предатели, и тук  - предатели.

Никола Петков (зНП): Аз обаче съм длъжен да кажа тук, че и днес Българският земеделски съюз, на който имам честта да съм секретар, стои на същите позиции. Тия позиции са такива, каквито са били и на 9 септември.

Цола Драгойчева (к): Не кощунствувайте с 9 септември!

Никола Петков (зНП): Тия позиции са: сътрудничество с Работническата партия при равни права и равни задължения (Ръкоплескания от опозицията) и право на свободен организационен живот на Българския земеделски народен съюз.

Цола Драгойчева (к) : Няма да намерите в Работническата партия нито един превратаджия.

Никола Петков (зНП): Не Българският земеделски народен съюз се е отместил от тия позиции, а вие отместихте позициите си, вие искате да се месите във вътрешния живот на Българския народен земеделски съюз. (Ръкоплескания от опозицията). И това е вярно, защото, ето и днес правителството е в криза, тъй като вие искате да се месите в работите и на тая секция от Българския народен земеделски съюз, която е при вас. (Ръкоплескания от опозицията). И днес вие обявявате или по-скоро ще обявите за предатели и Оббов и Георги Драгнев и ще ги изхвърлите, защото в последния момент и те разбраха, че Българският земеделски народен съюз не може да бъде ликвидиран от никого. (Ръкоплескания от опозицията).

Титко Чеоноколев (к): Няма да мине интригата.

Никола Петков (зНП): Но аз заявявам тук, че вие не ще успеете. Вие няма да успеете да направите този пробив, който искате. Днес в 3 ч. в тия кулоари г-н Георги Чанков и Титко Черноколев извикаха г-н Асен Стамболийски и му казаха: "Имате още един час време да размислите, да се подчините, за да се спасите". (Ръкоплескания от опозицията и възгласи: "Позор!"). Това е истината.

Титко Черноколев (к): Това е лъжа! С предатели като вас няма да сътрудничим.

Никола Петков (зНП): Ето, Асен Стамболийски е тук.

Титко Черноколев (к): Това е лъжа! (Възражения от опозицията).

Никола Петков (зНП): Моля, дори лично на мене вие сте правили предложение, че ако се съглася да се подчиня, аз наново мога да дойда в Отечествения фронт при вас.

Титко Чеоноколез (к): Кой ти е правил предложение?

Никола Петков (зНП): Не желая да кажа. И ако не съм приел, то е, защото и днес стоя на позицията, на която стоят и всички тия другари (Сочи опозицията): равни права, равни задължения! Дзйте свобода на българския народ и всички ние ще дойдем при вас!

Министър Антон Югов: Свобода на народа, не на конспиратсрите!

Никога Петков (зНП): Г-н министре! Моля, малко мълчание. Аз Ви слушах толкова, цял ден имахте на разположение. Имате на разположение и преса, имате всичко. Сега ще можете върху един затворен човек да излеете всички обвинения, каквито искате.

Министър Антон Югов: Ще се постараят съдиите.

Никола Петков (зНП): Както виждате, аз даже не се оправдавам. Дайте ми една минута време. Бъдете малко възпитан човек.

Министър Антон Югов: Добре, добре, ще се учим.

Никола Петков (зНП): Имате нужда да се учите. Българският земеделски народен съюз ще си остане на същите позиции. И вие се лъжете, ако мислите противното. Между тия другари (Сочи опозицията), които вие искате да корумпирате с едно или друго няма да намерите изменник (Ръкоплескания от опозицията и възгласи: "Браво!"), защото никой от тях няма да иска да стане не защитник на Никола Петков - аз ви казах, че личността няма никакво значение - но няма да иска да стане ликвидатор на организацията на българските селяни и на най-големия българин Александър Стамболийски. (Всички народни представители от опозицията стават прави и продължително ръкоплескат) .

Титко Черноколев (к): Знаменателно е, че и Лулчев става!

Никола Петков (зНП): Аз завършвам, г-да народни представители! Аз отивам с радост в затвора. (Ръкоплескания от опозицията).

От мнозинството: А-а-а!

Никола Петков (зНП) : В 1938 г. от същото това Народно събрание мене ме изхвърлиха по същите причини - за борба за правата и свободите на българския народ и за борба срещу личния режим заедно с 10 от вашите другари. (Ръкоплескания и възгласи: "Браво!" от опозицията). И тогава и сега аз заявявам, че се считам щастлив, че имам честта и щастието да последвам съдбата на своя баща и на своя брат - да дам свободата, а ако е необходимо и живота си, за свободата на българския народ. (Продължителни ръкоплескания от опозицията и възгласи "Ура!").

Да живее Българският земеделски народен съюз!

(Ръкоплескания от опозицията и възгласи: "Да живее!").

Да живее свободата! (Всички народни представители от опозицията стават прави, продължително ръкоплескат и викат: "Ура"!).

Председател Васил Коларов: Ще пристъпим към гласуване предложението на комисията по Министерството на правосъдието...

Още от началото на заседанията Народното събрание е обградено от милиция, то се намира в истинско обсадно положение. В залата цари неописуем шум. Никола Петков продължава да държи с ръце трибуната и да вика на всички с всички сили: "Да жи-ве-е сво-бо-да-та! Да жи-ве-е сво-бо-да-та!" Народните представители от опозицията запяват: "Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира... "Комунистическите депутати, заедно с тайните агенти се нахвърлят върху тях, започва ръкопашен бой. Милицията се впуща и отвлича Никола Петков.

Заглъхва песента за българската свобода.

Постоянното Присъствие на БЗНС свиква Върховния съюзен Съвет на заседание, за да обсъди новосъздаденото положение. Властта продължава да упражнява натиск върху земеделските народни представители, с цел да ги принуди да излязат с декларация, с която да осъдят политиката на Никола Петков и на опозиционния БЗНС и да се обявят за сътрудничество с Отечествения фронт. За да ги подмамят, обещават им, че по този начин ще бъде спасен животът на Никола Петков.

Върховният Съюзен Съвет излиза с