ПИСМО ДО СДРУЖЕНИТЕ ЗЕМЕДЕЛЦИ

 

 

 

Драги другари,

Тук приложено ви изпращаме декларацията от името на група сдружени земеделци, прочетена на заседанията на Съвещателното тяло при Временното Ръководство на БЗНС в чужбина, състояли се на 5 и 6 окт. 1974 г. в Париж.

Известно ви е, че смъртта на главния секретар на БЗНС д-р Г.М. Димитров изправи всички ни пред голяма и тежка отговорност: да продължим и завършим освободителното дело, в което нашата организация заема централно място.

От свиканите от 1.1 до 17 май 1974 г. заседания на Временното Ръководство ние очаквахме организацията ни да излезе със сериозни решения и творчески инициативи, които да покажат политическата зрялост на нашите ръководни другари, волята им да продължим борбата и план за широка дейност, с които да запълним поне отчасти дълбоката празнина в нашите редици. Това трябваше да стане в духа на нашите разбирания за народовластие и в полза на освободителното дело.

Каква беше обаче, изненадата ни, когато пръснати по различни краища на света, получихме няколко бледи по съдържание окръжни и купища от празнословие, които не отразяват идеите, въжделенията и разбиранията за организацията и народа, в името на които се дадоха безброй жертви в борба срещу вчерашната и днешна диктатура. В едно от тези окръжни се съобщи, че било решено да се изготви нов правилник на Временното Ръководство, с който се създава, между другото, съвет със съвещателен характер. Този именно съвет бе свикан на 5 и 6 окт. в Париж.

В проектоправилника на Временното Ръководство се предвиждаше Съветът да се състои от 30 члена. Поканени бяха 43 делегати. От тях присъствуваха само 32 души. Никой не разбра защо другите не са дошли на заседанията.

От списъка на делегатите се констатира, че са посочени известни лица, които не са познати като сдружени земеделци и не са взели никакво активно участие в организацията и освободителното движение. В замяна на това бяха отхвърлени редица другари, които са дали безспорни доказателства в страната и в чужбина за вярност към БЗНС и са показали качества на идейно издържали и дисциплинирани деятели на организацията.

Предвид на безизходицата в организацията след заседанията от май 1973 г. и противоуставните решения от тези заседания, мнозина другари от Европа, САЩ и Канада със загриженост за бъдещето и без да жалят средства и време се явиха на тази конференция по своя инициатива.

След откриване на заседанията и след като се прочете дневния ред, се пристъпи веднага към изнасяне на реферати без никакви разисквания. Съобщено бе, че другарите, които не са получили покани, ще бъдат лишени от правото да вземат участие в следващите заседания. Това решение предизвика остри изказвания от страна на мнозина присъствуващи. На следобедното заседание бе направено второ съобщение, сългласно което всички присъствуващи (поканени и непоканени) могат да останат в залата, да се изкажат по процедурата за посочване лицата за членове на Съвета, но без право на глас.

В последвалите изказвания се изтъкна, че посочването на една част от делегатите е станало поради лични симпатии, за което организаторите бяха строго критикувани. За да излезат от беизходицата, за която сами са отговорни, последните измениха решението си, с което всички присъствуващи, без какъвто и да било политически и организационен критерий, се приемат за пълноправни членове на конференцията, а това значи и на Съвета при Временното Н.ководство на БЗНС в чужбина.

Подобна безпринципност и липса на всякакво чувство за отговорност в организацията при решаване на въпроси, които засягат нейната вътрешна структура и бъдеще ни убедиха за пореден път, че тази конференция е зле подготвена и зад една привидна демократична фасада се злоупотребява с името, престижа и делото на организацията на българските селяни за лични и неземеделски сили.

Това наше недоверие към организаторите на конференцията се потвърди и от факта, че преди два месеца те подписаха без знанието на сдружените земеделци, но от името на БЗНС меморандум съвместно с онези, които до вчера под знамето на пречупения кръст и окакървавсния български монархизъм клаха българските селяни и доведоха България до пълна национална катастрофа. На исканите на коференцията обяснения се дадоха незадоволителни и недостойни отговори, които не правят чест на едно политническо тяло, съзнаващо своята идейна, организационна и политическа отговорност.

Тази политическа безприиципиост ни задължава да изразим ясно и недвусмислено нашето становище и готовност и да се противопоставим с всички сили на опитите за отклонение на организацията от нейните традиции, идеи, борба за свобода и народовластие.

Нашият апел е кратък. Организацията на българските селяни се намира в критично положение. Заинтересовани сили правят всичко възможно, за да я тласнат но пътища, които нямат нищо общо с българския народ и с идеите на сдружените земеделци. Крайно време е всеки от нас да поеме своята отговорност и да изрази ясно становището си по всички въпроси засягащи БЗНС и освободителното дело, без оглед на лични симпатии и чувства. Сдружените земеделци в поробеното ни отечество няма да ни простят подобна идейна и политическа капитулация, към която ни водят някои наши другари. Историята на замеделското движение не ще отмине мълчаливо предателството спрямо народните интереси в един момент, когато се решава съдбата на организацията ни.

С тези чувства за дълг и служба на народа, ние подписалите декларацията (които представляваме почти половината от всички участвуващи в конференцията), след като я прочетохме пред събранието напуснахме в знак на протест залата. Позволяваме си да доведем съдържанието на тази декларация до вашето знание, за да може всеки свободно да изрази своето становище.

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Сдружените земеделци в емиграция, събрани на конференция на 5 и 6 окт. 1974 г., заявяваме:

Международното положение се  характеризира понастоящем със сделки и прегрупирвания между Изтока и Запада, сделки в ущърб па поробените народи.

Комунистическият режим в България отбеляза 30-годишното си съществуване с пълен неуспех на партийната и   държавна политика.

Сегашният състав  на Временното Ръковолство  на БЗНС в чужбина рискува  да се  превърне в тотален  ликвидатор на народоосвободителната борба, било поради неспособност да се ориентира в настоящата международна обстановка, било като стане проводник на отдалеч подготвена политика за изолиране и отстраняване от организацията на верни и предани другари.

Зад една такава политика на ликвидация и на приспиване се крият чужди интереси, на които ние никога няма да станем слуги.

Констатираме:

Груби и постоянни грешки и нарушения на принципите за народовластие в организацията; Изпращат се окръжни от името на неприсъствунали членове на Временното Ръководство и дори на такива, които не са съгласни с основни положения в организацията и са си подали отдавна оставката;

Настоящата конференция е свикана без знанието и одобрението на цялото Временно Ръководство, без предварителна политическа дейност с другарите по места;

Назначаването на делегати от Секретариата на Ръководството е пълно своеволие и е продиктувано от груби изборджийски сметки;

Кооптираието на нови членове на Временното Ръководство, и по-специално случая с г-жа Милка Генадиева (чужд поданик), която не е била никога член на БЗНС, представлява грубо нарушение на уставната декларация на Временното Ръководство от 1949 г. и на приетата практика в дейността на същото.

Сдружените земеделци отхвърлят с възмущение подписалия от представителя на Временното Ръководство на БЗНС и ВИК мемурандум от  10 и 11 август във Франкфурт (Федерална Германия ):

Защото ВИК представлява целокупния и поробен български народ,

Защото зашитата на националните ни интереси не може да бъде осигурена със сътрудничеството на отпадъците на монархията и фашизма,

Защото с това се цели да се накърни престижа на БЗНС - стожер на демокрацията в България и да се дадат аргументи на комунистическата пропаганда пред нашия народ и пред нашите другари в страната.

Вследствие на горното, настояваме за оставката на Димитър Кръстев от Временното Ръководство на БЗНС и на БНК и за публично отказване на ръководствата от този позорен акт.

Сдружените земеделци настояват за отменяне на всички решения взети от Временното Ръководство на БЗНС и БНК в техния незаконен състав от май 1973 г. насам.

Те настояват за свикване на Временното Ръководство на БЗНС в неговия законен състав за подготвяне и организиране на конгрес, който да изработи и планира нашата дейност в бъдеще с оглед на очерталата се революционна перспектива на борбата.

Настояват, организацията да бъде поставена на здрави и солидни основи, залегнали в демократичната идеология на БЗНС.

Те изразяват своето непоколебимо доверие в здравите сили на организацията в чужбина и вътре в страната.

Сдружените земеделци са уверени, че тези сили ще преодолеят настоящата криза в организацията след тежката загуба, която понесохме със смъртта на д-р Г. М. Димитров.

 

Подписали:БЗНС