РЕЗОЛЮЦИЯ

 

НА  ВРЕМЕННОТО  РЪКОВОДСТВО  НА  БЗНС

 

 

Временното Ръководство на БЗНС в чужбина на съвместните си заседания с Главния Секретар на БЗНС г. Д-р Г. М. Димитров от 25-30.9.1950 г. в Париж, като изслуша доклада на Главния Секретар на БЗНС, доклада на Секретариата на Временното Ръководство на БЗНС в чужбина и докладите на представителите му в различните страни и след развилите се обстойни разисквания по участието си в различните сектори на освободителната борба, взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. Одобрява с единодушие доклада на Главния Секретар на БЗНС като му гласува абсолютно доверие, както в досегашното, така и за бъдещето ръководство на организацията и народо-освободнтелното дело.

2. Одобрява докладите и досегашната дейност на Временното Ръководство и представилите му в различните страни, като намира за недостатъчно направеното досега с оглед интересите на Организацията ни в освободителната народна борба.

3. Вменява в дълг, както на Временното Ръководство на БЗНС, на представителите му, така и на всеки сдружен земеделец, като един да заработят по-системно, по-енергично и по-упорито за укрепване на дисциплината в Организацията и водената борба за  Свобода и Народовластие.

4. БЗНС ще продължи сътрудничеството си както до сега с другите демократични политически групи на базата на лоялност и прннцппност в интереса на общото дело.

5. БЗНС дава пълната си и безрезервна подкрепа на Българския Национален Комитет, така както е започнал дейността си още в своето начало, като стои и ще стои твърдо зад него и неговия Председател до реализирането на неговата историческа задача - освобождението на българския народ и възстановяването на неговите конституционни права и прерогативи.

5. Одобрява взетите мерки по отношение бившия народен представител Тончо Тенев, вследствие неговата осъдителна дейност.

Апелира към всички сдружени земеделци да бранят с всички сили свещеното дело на А л. Стамболийски, Ал. Димитров, братя Петкови и хилядите борци, които паднаха и падат в борбата за Свобода, Независимост и Народовластие.

Апелира към всички честномислещи българи да приобщят усилията си към тия на Националния Комитет в борбата, която води за освобождението на поробения ни народ.

На борба в защита на човешкото достойнство!

На борба за духовен и културен възход!

Напред и все напред, към победата на Свободата!

Да живее Българския Национален Комитет!

Да живее Българския   Земеделски   Народен   Съюз!

Да живее Свободна, Независима  иДемократична България!

 

3 октомври 1950 г. Париж

ВРЕМЕННО РЪКОВОДСТВО на БЗНС в ЧУЖБИНА:

 

Димитър МАЦАНКИЕВ,  чл   на Управ.съвет на БЗНС; Йордан Райчев, член   на УС на БЗНС; Страти СКЕРЛЕВ, бивш  нар. представител; Коста ШОПОВ, бивш нар.представител; Георги  КОЛЕВ.  чл. на  УС на БЗНС,  бивш    нар.представител; Слави НЕЙКОВ,  чл. на УС на БЗНС; Иван БАРЕВ, чл.на ПП на БЗНС; Живко МИРЧЕВ, чл. на ВСС на БЗНС; Д-р Велико МАТЕЕВ, чл. на ВСС на БЗНС; Йордан ПИНАЛСКИ, чл. на ВСС на БЗНС;  Ценко БАРЕВ, секретар на ЗМС; Ангел ПАНДЕВ, чл. на ПП на БАЗС; Кръстю ЗАРЕВ, член на ПП на ЗМС, Димитър КРЪСТЕВ, секретар на БАЗС; Вълчо ВАНГЕЛОВ, член на БАЗС; Емил АНТОНОВ, чл. на ПП на ЗМС, бивш нар. представител

 

Лозю ДИМИТРОВ, гл. организатор