РЕЗОЛЮЦИЯ


 

Приета от Временното ръководство на БЗНС в чужбина, в заседанията му състояли се от 21 до 30 септември 1953 год. в Париж, в присъствието на всички членове, изключая Живко Мирчев.

1. Временното ръководство на БЗНС в чужбина се прекланя пред падналите в борбата жертви и отправя братски и другарски поздрав към нашите братя и сестри вътре в страната, които с рядка храброст и саможертва продължават да водят борбата срещу кървавите комунистически тирани. Ние не сме забравили и няма да забравиме свидните жертви, които дават в устояване свещените принципи на свободата, независимостта и народовластието и свято пазят народните ни традиции.

Външна политика

2. Ръководството на БЗНС изказва задоволството си, че свободният свят начело със САЩ правилно оценява борбата и жертвите на българския народ и апелира към него за най-ефикасна, реална и всестранна подкрепа на БНК и неговото свято освободително дело.

Поздравява новия председател на САЩ генерал Айзенхауер и борбата на свободните народи начело с великия американски народ в защита на поробените народи срещу комунистическата тирания и съветската агресия. Заявява, че няма сила, която може да разколебае вярата му в народоосвободителното дело на демократичния свят и в крайната победа на нашата обща кауза и борба. БЗНС е готов да вложи всичките си усилия и да даде всички необходими жертви за успеха на тази борба под ръководството на мощната и непобедима Американска република.

3. БЗНС е за братско разбирателство и единство с всички съседни и други народи, в името на една балканска, европейска и световна федерация. Той заявява, че ще подкрепи всяко балканско и европейско споразумение, което води към тази цел. БЗНС дава пълната си подкрепа на движението за Обединена Европа с неговата обновителна струя, като по този начин изпълнява програмата на БЗНС и идеите на Александър Стамболийски, които са останали ръководно начало и надежда в борбата на грамодното болшинство от българския народ.

1. Ръководството на БЗНС дава безрезервна подкрепа на Българския национален съвет за Обединена Европа и поддържа принципа на федериране.

5. БЗНС подкрепя изцяло дейността, целите и задачите на Международния селски съюз.

Национална политика

6. Одобрява досегашната дейност на БНК, изразена в единодушието на болшинството от неговите членове и изказва дълбокото си съжаление за опитите на някои членове да го спъват в народоосвободнтелната борба.

7. Временното ръководство на БЗНС одобрява новия разширен състав на БНК, макар че намира, че БЗНС не е застъпен достатъчно, с оглед на неговия ръст и жертвите, които дава за освобождението на народа ни. Натоварва представителите на БЗНС в БНК да продължат сътрудничеството си с всички други демократични обществени групи, които искрено и лоялно са готови да сътрудничат в името на програмата, целите и задачите на БНК.

8. БЗНС заявява, че само българският народ е, който има правото да решава бъдещата форма на конституционно преустройство на страната. Решително отрича и ще се бори с всички сили срещу връщането на старите методи на насилническите и тоталитарни режими и срещу всеки опит за реставарация на отреченото от народа ни минало.

9. Да се издаде бяла книга с публикации на факти, документи и доказателства, за да се покаже истинския лик на враговете на народоосвободителното движение, пред чуждата общественост и пред българските среди.

Организационни

10. Временното ръководство на БЗНС в чужбина, след като изслуша доклада на главния секретар на БЗНС, д-р Г. М. Димитров,


 

и  след  обстойни  разисквания, го  одобри  с пълно  единодушие.

11. Временното ръководство на БЗНС гласува пълно доверие на главния секретар на БЗНС и председател на БНК - Свободна и Независима България - д-р Г. М. Димитров, за проведената политика и народо-

освободителна борба. То отправя горещ апел към всички верни синове на селото и народа ни да се сплотят и застанат още по-решително зад БНК, забравяйки всички лични и групови интереси и прелеят силите си в общонародното дело.

12. Временното ръководство на БЗНС одобрява дейността на главния секретар на БЗНС като главен секретар на Международния селски съюз и му гласува пълно доверие в заемания от него пост. Държи щото решенията на Третия конгрес на МСС да се провеждат без никакво колебание и компромиси. Упълномощава го да организира участието на БЗНС в Четвъртия конгрес на МСС. Поздравява единството, което съществува между братските земеделски организации под общото знаме на земеделската солидарност и дава пълното си сътрудничество в полза на освобождаването на поробените народи и в защита интересите на селяните, както и създаване атмосфера на братско разбирателство и федернране между народите ни.

13. Констатира с прискърбие, че някои членове на Ръководството са се увлекли по взаимни отношения и подозрения и са провеждали дейността си но начин, неотговарящ на моралните принципи и методи на БЗНС. Вменява в дълг на тези другари да вземат незабавно мерки за коригиране на тази аномалия. В противен случай, Ръководството ще бъде принудено да вземе най-строги мерки.

14. Ръководството на БЗНС в чужбина апелира за сетен път към онези последователи, които са се отклонили от уставния съюзен път, като заявява, че ще вземе строги мерки срещу онези членове на БЗНС, които продължат да рушат единството на организацията и да внасят разкол в нея. То ще вземе радикални мерки и срещу онези членове на БЗНС, които в БНК внасят раздори и саботират борбата и дейността му.

15. Поздравява успешното развитие на Кооперативната Взаимно спомагателна каса, която осигурява солидна база за взаимопомощ и защищава независимостта, честта и достойнството на организацията и всенародното освободително дело и подпомага победоносния му развой за една Свободна, Независима и Народовластническа България. Изказва своето възхищение от другарите, които отделят от залъка си, за да осигурят успеха на общонародното освободително дело.

16. Временното ръководство на БЗНС в чужбина предоставя, чрез главния секретар, всичките си сили на разположение на общия демократичен фронт в борбата му срещу комунистическата тирания. Само по този начин ще може успешно да се върви към Свободна и Независима България и към защитата на свещените права и свободи на човека.

17. Временното ръководство на БЗНС в чужбина, със седалище в Париж, възлага на всички членове и последователи на БЗНС да обединят борческите си усилия в името на съюзното единство н да застанат като един зад БНК Свободна и Независима България и неговия председател д-р Г. М. Димитров, за да изпълнят свещения си дълг.

Да живее Българският земеделски народен съюз!

Да живее Българският Национален комитет!

Да живее Свободна, Независима и Народовластническа България!


 

 

 

Подписали:

 

 

                                                                        Слави Нейков, Йордан Райчев, Георги Колев,

Димитър Кръстев, Ценко Барев, Стратия Скерлев,

                                                                        Вълчо Вангелов, Емил Антонов, Иван Барев,

                                                                        Кръстю Зарев, Лозю х. Димитров, Ангел Пандев,

                                                                        Йордан Пиналски,