РЕЗОЛЮЦИЯ

 

 

 

На Временното Ръководство на Българския Земледелски Народен Съюз в чужбина, приета на заседанията му от 12, 13 и 15 юли 1955 г., в Париж.

Временното Ръководство на БЗНС в чужбина, след като изслуша обстойния доклад на главния секретар на БЗНС д-р Г. М. Димитров и след станалите разисквания но него, констатира :

А.  Вътрешно  положение:

1. Противно на комунистическата пропаганда, стопанското положение на България се намира в пълна криза. Въпреки насилствената колективизация на селкото стопанство, производството не е достигнело предвоенния период. Земледелските произведения се изземват насила и на безценица от селяните, независимо от това дали те са в ТКЗС или вън от тях; докато всичко, което държавата продава, е на толкова високи и недостъпни цени, че мизерията при ниските заплати е станала повсеместна.

Данъчната система, установена от комунистическото правителство е легнала изключително върху плещите на българското селячество. Въпреки предприетата механизация на селското стопанство, по съветски образец, усилията на комунистическата партия да превърне България от селска в пролетарска, останаха безуспешни. Българските селяни представляват и днес огромното мнозинство от народа, със силна привързаност към трудовата поземелна собственност - гаранция за запазване личната им свобода и независимост. Благодарение решителната съпротива на народа ни, последният петгодишен план на комунистическото правителство, по официални сведения, е претърпял пълен крах.

2. В социално отношение, поради мизерията, в която се намира народът ни и поради липса на елементарни хигиенични условия, изтощителния труд, липса на медицински грижи и лекарства, соцалните болести вземат застрашителни размери. Това представлява опасност за израждане и намаляване биологичните и духовни качества на нашия народ.

3. В културно отношение, антинаучната и антисоциална диалектическа доктрина се стреми системно да унищожи всички духовни постижения на творческия български дух и иска да преобрази и фалшифицира науката, изкуството и народната ни култура. От родната ни църква, комунистическото правителство се опитва да направи инструмент на противорелигиозната си и противоморална политика.

4. Въведеното в училищата маркс-ленинско възпитание има за цел да отклони българската младеж от историческата й роля, като обновител на нацията и вдъхновител на борбата за свобода, независимост и народовластие.

5. Временното Ръководство на БЗНС в чужбина разгледа всестранно вътрешното политическо положение на страната и констатира, че сдружените земледелци и тяхната борческа организация БЗНС, са главният стълб на антикомунистическа и демократична съпротива. Затова и всички усилия на комунистическото правителство са насочени към пълното им унищожаване. Предприетата насилническа акция за подписване на декларации има за задача да убие духа и вярата на народа, както и да внесе заблуда в общественното мнение. Фактът, че във всички подписани декларации атаките са отправени срещу главния секретар на БЗНС д-р Г. М. Димитров, покойния Никола Петков и земледелската емиграция, говори за духовното сцепление, което съществува между последователите на великия Александр Стамболийски вътре в страната и техните братя в изгнание. Това говори също и за неуморимия и неотслабващ борчески дух на земледелско движение.

6. Временното Ръководство на БЗНС в чужбина ЗАЯВЯВА, че само суверенният български народ има право да решава бъдещата форма на конституционното и демократично устройство на България. БЗНС ще се бори с всички сили срещу връщането на старите насилнически методи и форми на авторитарните режими на миналото. БЗНС е и ще си остане народовластническа н републиканска политическа организация.

7. Временното Ръководство на БЗНС ПОЗДРАВЯВА сдружените земледелци, които още страдат и пъшкат по лагерите и затворите на комунистическа България и остояват геройски на моралните и физически истезания. Прекланя се пред паметта на падналите в борбата за свобода, независимост и народовластие сдружени земледелци, между които безсмъртния Никола Петков и незабравимите земледелски водачи: Трифон Кунев, дядо Георги Йорданов н други.

Б. Външна  политика:

1. Временното Ръководстно на БЗНС намира, че главната причина за международното напрежение се дължи единствено на факта, че народите от Източна и Средна Европа все още продължават, въпреки тяхната воля, да се намират под съветско и комунистическо робство.

2. Временното Ръководство изразява задоволство си, че най-после въпросът за освобождението на българския народ и останалите поробени народи от съветския империализъм се поставя от Западните съюзници, начело със Съединените Щати, и се надява че конференцията в Женева, ще постави началото на разрешение на справедливата ни кауза: освобождението на България и гарантиране на нейната независимост.

3. Временното Ръководство на БЗНС подчертава дебело, че само свободни избори под истински международен контрол ще осигурат възможност на българския народ да изрази свободно волята си. Този международен контрол трябва да обхване и един предподготвителен период, където ще бъдат създадени условия за нормално проявление на политическия живот, като се осигури свобода на мисълта, свобода на печата, свобода на събранията, свобода на политическото организиране и гарантиране човешките и граждански права. То настоява за пълна и безусловна амнистия на политическите затворници, лагерници н емигранти.

4. Временното Ръководство на БЗНС се обявява срещу съветската маневра за създаване на кордон от неутрални държави в Средна н Източна Европа, защото световният мир може да бъде гарантиран само при напълно свободии и независими държави, федерирани в една демократична Европа.

5. Временното Ръководство на БЗНС вярва, че няма да се повторят грешките от Ялта и смята, че е крайно време да се изостави практиката да се решават съдбините на народите мимо волята им и без тяхното пряко участие.

В. Организационни:

1. Временното Ръководство на БЗНС намира, че провежданата досега дейност от главния секретар на БЗНС д-р Г.М. Димитров в Международния Селски Съюз отговаря напълно на идейните позиции на БЗНС и му гласува пълно доверие; упълномощава го да представлява Организацията ни и за в бъдеще в МСС и настоява, петият конгрес на същия да бъде свикан в Европа.

2. Временното Ръководство на БЗНС възприема като напълно отгововаряща на народо- освободителното дело провежданата от председателя на БНК дейност в Българскня Национален Комитет и в Събраппето на Поробените Народи, за което му дава пълна подкрепа. Одобрява направената реорганизация в състава па БНК при последните му заседания в Париж, дава му подкрепата си и не се съмнява, че и за в бъдеще БНК ще продължава да защищава, със същата твърдост и последователност, правата и интересите на поробената ни Родина.

3. Поздравява успешното развитие на Кооперативната взаимоспомагателна каса, която осигурява солидна база за взаимопомощ и защита независимостта, честта и достойнството на организацията и всенародното освободително дело. Но намира, че резултатът и не отговаря напълно на възможностите, с които разполагат сдружените земледелци. Отправя апел да се удвоят усилията и се укрепи нейната икономическа мощ.

1. Временното Ръководство на БЗНС възлага на всички членове и последователи на БЗНС да обедният борческите си усилия и да застанат единни зад идеите и принципите на БЗНС и под знамето на БНК да изпълнят дълга си за освобождаване на България; апелира за сетен път към онези, които са се отклонили от уставния съюзен път, да направят върховни усилия, за да се поправят и върнат в съюзните редове.

5. Да се издаде Бяла книга с публикации на факти, документи и доказателства, за да се покаже истинския лик на враговете на народо-освободителиото движение пред чуждата общественост и българските среди.

Да живее Българският Земледелскн Народен Съюз!

Да живее Българският Национален Комитет!

Да живее Селската Международна Солидарност!

Да жевсе Свободна,  Независима и  Народовластническа  България!

 

Париж, 15 юли 1955 г.