През месец октомври 1990 г. в Шпаер Германия се провежда годишната конференция на Българското Освободително Движение.

            По същото време от страната е пристигнал г-н Хорозов, член на Постояното присъствие на БЗНС - наречен на името на безсмъртния Никола Петков. Същият провежда срещи със сдружените земеделци в изгнание.

На същия последните му предават един документ именуван Няколко препоръки, т.е. тяхното виждане по събитията в страната и БЗНС.

            Този документ за съжаление вместо да се предаде на адресантите в лицето на Постоянното Присъствие на БЗНС-Н.Петков отива направо в ръцете на органите на Държавна сигурност. Пътят на препоръките на сдружените земеделци в изгнание става достояние и на други организации и лица.

            Разбира се, на последно место и до Постоянното Присъствие на БЗНС-Н. Петков.

            В края на краищата същинското ръководство вече е поело другия - обратния ход, за да започне и заработи разширяването на Великата организация на Александър Стамболийски.

 

 

НЯКОЛКО ПРЕПОРЪКИ

           

 

1) Без отлагане, веднага трябва да се обяви публично и без никакво чакане създаването на АКЦИОНЕН КОМИТЕТ, като мандатьор и представител  на БЗНС. (За да се избегнат конфузии с казионния "съюз", който мърси името и портрета на селския водач, да се сложи уточнението: БЗНС - Александър СТАМБОЛИЙСКИ - Никола ПЕТКОВ.)

В Акционния Комитет на всяка цена да се концентрират усилията на всички за провеждане на конструктивна дейност. Да не се прави дискриминация към сдружените земеделци, с изключение на слугите на властта и партията (проявили се с особено усърдие на ръководни постове или в държавните органи).

2) Няма съмнение: участието на Никодим Попов е необходимо и желателно. Подписването на първата декларация е грешка, но при него тя е извършена без зла или друга умисъл. Не е същият случая с още стоящия в  т.н. Народно събрание "депутат" който бе изпратен в емиграция за един месец по чуждо нареждане в изпълнение на чужди планове.

За сдружените земеделци трябва да бъде ясно, че и този път,  както комунистите, така и други ще се опитат да създадат пречки вътре в организацията. Дано опита от тежкия живот и още по-тежките страдания в затвори, концлагери и пр. са ни дали поука, за да знаем  не само как да се борим, но и как да се браним от врага.

3) Да се излезне с една Декларация по всички въпроси, които засягат положението в страната и които чакат своето разрешаване. Да не се пестят думите в критиката на властта и режима. Декларацията да бъде ясна, твърда, принципна и бойка.

4) Да се изготви програма, в която да се изброят основните принципи, върху които ще се води борбата срещу режима и за интегрално възстановяване на демокрацията, стопанския живот, социалните отношения, култура, външна политика и пр. Тя да бъде колкото е възможно по-обща по дух и по-всеобхващаща, за да могат и хора, които не са земеделци, да намерят аргументи за себе си  и  ви  дадат подкрепата си.

5) Акционният комитет да разпредели дейността си по сектори: секретариат, организация, информация, връзки със сродни организации и т.н. Важното е да се обхване цялата обществено-политическа, социално-хуманитарна и културна дейност в страната. Да се открие широко място за младото поколение в или вън от училищата като се концентрират там по-млади хора, които умеят да говорят тяхния език. Да се потърсят синовете и внуците на жертвите, които изтеглиха по лагери и затвори.

6) Да се отдаде изключително значение на организационнага работа по места: в села, градове, квартали, училища, предприятия, канцеларии. Да се пишат лозунги, да се организират манифестации, да се провеждат конференции и пр. С една дума, да се хвърли в организационна работа най-динамичното с което  разполагате.

7) Вашият тон в дейността трябва да бъде с една нота по-висок и по-бояк от тона на разните досегашни "неофициални" дружества - едновременно обединителен и земеделски. Това е трудно, но възможно.

8) Да не се спираме на грешки, които някои другар е извършил без зла умисъл или с такава да увреди на организацията, а е търсил по-лесен начин за излизане от ада. Днес не е време за раздаване на награди или наказания, а да се мобилизира всичко, за да се заеме първата позиция за утрешния ден. Бъдещето ни заставя да гледаме само напред, високо и непоколебимо, въпреки трудностите. Да не се връщаме в стари, котерийни сплетни. Защото това именно търси врагът. Затова ни ги праща с поръчения от всякакъв характер, за да ни отклони. Лъвът не бива да стои приспан или да му се отвлече вниманието по странични, второстепенни, ненужни въпроси.

9) Да се отделят другари, които да влезнат във връзка с всички онези демократични и прогресивни среди и представители на бившите партии за сътрудничество. На базата на това да се изгради, ако е възможно, Съюз на демократичните сили в страната. С "неформалните" такива да се установи контакт и се включат вътре и наши хора. В общите манифестации да се участвува като БЗНС, а не да им се дава кредит, който те да осребряват пред партията или другаде. Участие само в качеството ни на организирана сила. Никаква тяхна акция и манифестация не бива да бъде оставена само на тях. Трябва да се включат наши лозунги и нашето име. Това е важно и за пред външния свят.

Има обаче едно условие: те са способни да подържат правителството в неговото т.н. демократично реформиране. Даже може да се появи тенденция за включването им в пряко сътрудничество. ТАМ ВИЕ ТРЯБВА ДА СЕ РАЗГРАНИЧИТЕ НАПЪЛНО! ЖИВЕЕМ В ПРЕХОДНА ЕПОХА, В КОЯТО ТРЯБВА ДА СЕ ЗАВЗЕМАТ ПОЗИЦИИ БЕЗ КОМПРОМИСИ С ВЛАСТТА, ЗА ДА СЕ ОСИГУРИ БЪДЕЩЕТО НА БЗНС И ДЕМОКРАЦИЯТА У НАС.

10) Крайно погрешно е становището на наши другари, че трябвало да се очаква и изчаква. Изглежда, че стоят далече от събитията, които се разиграват в съветската система, реижим и политика, както и тези в останалия свят. Днес комунизмът е в агония, а утре ще отиде в гроба. Но той може да се задържи още за известно време, но това вече зависи само от нас, от народа. ТАКА ЩЕ БЪДЕ, АКО ОСТАНЕМ СЪС СКРЪСТЕНИ РЪЦЕ! И още нещо: комунистите могат да се съюзяват с всички, за да задържат част от властта и главно - да не им се търси сметка за извършените престъпления спрямо народа и държавата. Тази милост те могат да получат леко от тези, които до вчера и дори и днес са подметка на режима. Ето защо, само излизането на предна линия и радикализирането на вътрешното положение, може да осигури победата на БЗНС и демокрацията. Нашата отговорност става все по-голяма, защото ходът на събитията зависи изключително от народа и неговите синове, главно тези, които водеха нечувана битка с насилническите режими, в това число и с най-жестокия, който е на път да ДА БЪДЕ ПОГРЕБАН ЗАВИНАГИ.

На това, с което от тук можем да ви помогнем и изпълним своя дълг като сдружени земеделци - можете да разчитате! Важното е да уточните КАКВО И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ВИ СЕ ДАДЕ. Няма да се скъпи време, сили, опит и всичко с което разполагаме, за да се постави на ваше разположение в страната. Връзката трябва да се засили и бъде редовна за взаимна информация и взаимна подкрепа. Всички технически пособия с които разполагаме, да се поставят на ваше разположение. Подетата от нас кампания за набиране на средства от нашите другари, пръснати по света, е предназначена да ви осигурим и подкрепим в дейността, която ви предстои. Що се отнася до политическата подкрепа пред чуждия, външния свят, тя е наша постоянна грижа.

НЯКОЛКО  ОБЩИ  РАЗМИШЛЕНИЯ

По лична инициатива, но със съгласието на другарите от Акционния комитет, да се установи негласен контакт с членове от казионните дружби и настоятелства по места с цел: да се осведомявате за духа в тяхните среди, да узнаете от тях нарежданията, които са получили било от техните шефове, било от партията и властта. Помнете: ДОБРЕ ОСВЕДОМЕНИЯ БОРЕЦ ДЪРЖИ В РЪЦЕТЕ СИ ПОЛОВИНАТА ОТ ПОБЕДАТА! Такъв контакт е необходим и за различните технически услуги: телефон, телекс, копирни и пишещи машини, хартия, мастило и т.н.

В даден момент сигурно ще се наложи да се навлезе и заемат техните канцеларии по места, от където да се дават вече организационни и политически нареждания. Така ще се извърши своего рода забърсване на казионщината и пълно разполагане с техническите им пособия. По този начин се прекъсва предателството и се поема чрез революционен метод, това което бе узурпирано някога от слугите на комунистическите мародери. Да се ползуват някои от кадрите, които са се прислонили в казионния съюз, сред които има и такива, които от по-дълго време са на наше разположение. Тях трябва да натоварвате с работа и да си послужите с тях, особено в преходния период, без да излагате по-преките деятели. Всичко това можете да получите от тях с убеждаване, че каузата им е пропаднала, че трябва да се отплатят за досегашните грешки. Обещавайте, че ше бъдете милосърдни към техните близки, а накрая може да си послужите и със заплашване.

Живеем в епоха, в която всички средства стават позволени, за да се извоюва победата. Казвам всички позволени, но сигурно за комунистите и непозволените ще влезнат в употреба, ако не разберат навреме собственото си положение и това на семействата си!